Godtar ikke off. tjenestepensjonsavkorting

27. oktober 2010

LOP krever at pensjonister med offentlig tjenestepensjon må kunne få adgang til å ha lønnsarbeid i offentlig sektor uten avkorting i pensjonen. Det synes inkonsekvent av offentlige pensjonister kan arbeide så mye de vil og orker i privat sektor uten avkorting, men ikke i den sektoren hvor de har kompetanse og erfaring som samfunnet trenger.  LOP vil ha også samordning av regelverket for de ulike pensjonskassene. LOP leder Eli Vinje sier i en kommentar til brevet til stortingskomiteene og partigruppene at det er svært urettferdig overfor offentlige pensjonister som blir stående i en særstilling når pensjonister fra og med 62 år etter 01.01.2011 kan kombinere folketrygdens alderspensjon med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Det er også en sløsing med verdifulle ressurser, påpeker hun. Les annet avsnitt i brevet om statsbudsjettet på Les mer Offentlig alderspensjon må uten avkorting kunne kombineres med arbeidsinntekt! Fra 1. januar 2011 kan pensjonister fra og med 62 år kombinere folketrygdens alderspensjon med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes. Gjennomføring av pensjonsreformen fører til at alle uten fradrag i folketrygdens alderspensjon kan ha ubegrensede arbeids- og annen inntekt.

Slik er ikke regelen innenfor de offentlige pensjonsordningene. Hvis f.eks. en lærer eller sykepleier på over 67 år ønsker å bruke sin restarbeidskraft på sin tidligere arbeidsplass, fører det raskt til at de får trekk i tjenestepensjonen. Dette fører til at arbeidskraften til offentlige tjenestepensjonister ikke blir utnyttet innen områder der de sitter med høg samfunnsnyttig kompetanse. Mange vegrer seg for å gå inn i arbeid fordi de må passe på å ikke arbeide så mye at de mister deler av tjenestepensjonen. De kan derimot arbeide så mye de vil i private firmaer og beholde tjenestepensjonen. Statens pensjonskasse og de kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene har også noe ulike ordninger for når trekk i pensjonen settes inn.

For å sikre bruk av offentlige pensjonisters kompetanse mener LOP at regelverket bør endres slik at alderspensjon fra tjenestepensjonskassene ikke avkortes ved arbeidsinntekt innenfor offentlig sektor. Det er også behov for samordning av regelverk mellom de ulike pensjonskassene på dette området.