Høring på Stortinget om Anstendighetsløftet

Onsdag 6. januar deltok LOP på digital høring på Stortinget om Anstendighetsløftet: Representantforslag 53 s (2020-2021) Dokument 8:53 s. Her kan du lese høringsdokumentet fra LOP.

Landsforbundet for offentlige pensjonister(LOP) er en interesseorganisasjon for offentlige pensjonister og har som hovedmålsetning å ivareta medlemmenes økonomiske, helsepolitiske og sosiale interesser både nasjonalt og lokalt. LOP en av fire pensjonistorganisasjoner som  har drøftingsrett med Regjeringa i trygdeoppgjøret og til statsbudsjettet.  Det vil si at vårt interessefelt er midt i det representantforslaget dreier seg om.

Forslaget om at pensjonene ikke skal tape kjøpekraft og prinsippet om at pensjonene skal øke med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst , er oppmuntrende.  Pensjonistene  har hatt  svekket kjøpekraft over flere år, så dette er et løft. LOP har ikke godtatt pensjonsforliket, og LOP,s  prinsipielle standpunkt er at økingen i pensjonene skal følge lønnsveksten til de yrkesaktive. Subsidiært har vi krevd at pensjonene  minimum skal øke med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

LOP er tilfreds med dette forslaget.

Forslaget om gradvis å øke minstepensjonene til EU´s  fattigdomsgrense er også svært bra. Det er meningsløst og unødvendig at så mange mennesker som minstepensjonistene utgjør, skal leve av et utkomme som pr definisjon fører til fattigdom. Det er bra at dette gjøres noe med. Men vi kan ikke akseptere at kostnadene med denne reformen skal belastes pensjonene. Det må unngås at heving av minstepensjonene medfører nedkorting av løpende pensjoner.

Hvorfor beløpet som skal tilfalle minstepensjonistene beregnes som differensen mellom lønnsvekst og gjennomsnittet av lønns-og prisvekst er ikke helt enkelt å forstå og virker noe merkelig. Dette vil sannsynligvis svare til nedreguleringen  av pensjonene. For offentlige pensjonister  rammer den også den offentlige tjenestepensjonen. Etter vår oppfatning er dette  en omfordeling  av pensjonene. Dette oppfattes svært urimelig overfor store grupper med offentlige pensjonister som har hatt en forholdsvis lav lønn i forhold til utdanning og ansvar, og som ser på pensjonen som en del av den totale livslønna.

For minstepensjonene må det viktigste være at det blir lagt en opptrappingsplan, og at de beløpene det vil koste å heve minstepensjonene bevilges direkte over statsbudsjettet. En slik sak må være av interesse både under drøftingene om statsbudsjettet og på møter som skissert under pkt 6 i forslaget fra FrP og SV. Det vises for øvrig til vedtak i Stortinget under åpningen i 2020.

LOP kan ikke forstå hensikten med å innføre et forhandlingsregime for en slik pott. I tillegg er det foreslått forhandlinger som kun en av fire pensjonistorganisasjoner skal være delaktig i. Dette er brudd på alle nåværende prosedyrer, og er uakseptabelt.  Dersom det ønskes organisasjonsmessig mangfold og demokrati, er dette fullstendig ødeleggende. De andre pensjonistorganisasjonene kan lett miste sin funksjon.  Dersom det landes på et nytt forhandlingsregime er det nødvendig at alle organisasjonene blir likestilte parter og deltagere i prosessen.

Det gjelder også deltagelse i TBU.

Et opplegg med formell forhandlingsrett vil lett kunne ha den konsekvens at minstepensjonen øker mot å redusere oppreguleringen av løpende pensjoner. Pensjonistorganisasjonene vil uansett ikke ha noe konfliktvåpen av type streikerett og lignende. Dagens opplegg med drøftinger vil derfor bli å foretrekke, og at løpende regulering av ordinære alderspensjoner gjøres gjennom et regelverk.

LOP slutter seg til   (pkt 4) at trygdeoppgjøret behandles om våren, samtidig som vi foreslår at trygdeoppgjøret blir en del av ymseposten i statsbudsjettet slik at det blir gjenstand for reelle beslutninger i Stortinget. 

Pkt. 6 i forslaget er bra og vi støtter at det arrangeres møter mellom regjeringen og  pensjonistorganisasjonene der pensjon og øvrige saker løftes og drøftes.

IMG-4574.JPG
@