Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrense i staten

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 23.juni 2020.

Fra plikt til avgang til rett til å fortsette etter nådd særaldersgrense

Formålet med de foreslåtte endringene er å endre dagens ordning hvor den ansatte plikter å fratre sin stilling ved oppnådd særaldersgrense. Det foreslås at det bør være legalt for den ansatte å stå videre i sin stilling også etter oppnådd særaldersgrense. Vi merker oss at notatet på flere punkter understreker at selv om plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense fjernes, så beholder den ansatte sin rett til å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. LOP deler dette synspunktet.

Vi ber om at retten til videre arbeid understrekes i de reglene som utarbeides. Som notatet nevner kan det lett bli tilfeller hvor en arbeidsgiver foretrekker å erstatte den ansatte med yngre arbeidskraft når den ansatte passerer særaldersgrensen. Høringsnotatets verbale omtale vil ikke være tilstrekkelig til å forhindre en slik utvikling.

Vi vil derfor be om at det utarbeides klare regler for å forhindre en slik utvikling. Det er her ikke tilstrekkelig med de forslagene til lovendring som notatet presenterer, disse endringene peker bare på at en plikter å fratre ved oppnådd normal aldersgrense. Det pekes ikke tydelig på at arbeidstakeren faktisk har en rett til å fortsette i sin stilling fram til den ordinære aldersgrensen.

Gitt at det utarbeides klarere regler på dette punktet vil LOP støtte høringsnotatets forslag på dette punktet.

 

Endret lovtittel

Dagens lovregel er nedfelt i Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Tittelen foreslås endret til Lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl.

Det heter i § 1 i dagens lovtekst: "Denne lov gjelder for den som har stilling som er eller blir innlemmet i Statens pensjonskasse, og som ikke omfattes av særlige lovbestemmelser om aldersgrenser for militært tilsatte". Det er ikke foreslått endringer i denne paragrafen. Som tabellene i høringsnotatet viser, er det mange KLP-medlemmer med særaldersgrense på 60 og på 65 år. Disse må en anta kommer inn under m.fl. i dagens lovtekst. Det blir mindre rimelig å tolke dette slik med den endrete lovtittelen, KLP-medlemmer vil normalt kunne anses som offentlige tjenestemenn, men ikke som statsansatte.

Vi vil derfor be om at det i lovteksten presiserer klarere hvilket stillingsomfang det er ment at loven skal dekke.

 

Endring i §2 fjerde ledd

I § 2 fjerde ledd skal det nå hete i 1. punktum at den som har stilling med alminnelig aldersgrense plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd.

I 2. punktum skal det hete det at den som har lavere aldersgrense enn den alminnelige kan fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen er nådd, men plikter å fratre ved første månedsskifte etter at den opprinnelige aldersgrensen er nådd.

 

Vi finner disse endringene rimelige og greit formulerte

Så foreslås et tredje punktum: «Kongen kan i forskrift gjøre unntak fra andre punktum slik at den som har lavere aldersgrense, plikter å fratre ved første månedsskifte etter at alders­grensen for stillingen er nådd».

Kongen er i denne sammenheng regjeringen. For statsansatte innebærer det at arbeidsgiver­siden fritt kan bestemme at en kan se bort fra det som høringsnotatet ellers foreslår, og fortsatt kreve fratreden ved oppnådd særaldersgrense. En slik regel vil nulle ut hele poenget med de endringer som høringsnotatet for øvrig foreslår. Dersom en mener det er behov for en unntak i spesielle tilfeller, bør det i så fall gjøres ved en avklaring mellom de involverte partene. Vi finner det uakseptabelt at slike avvik av reglene ikke avklares mellom partene, men i stedet etableres som en eksklusiv rett for arbeidsgiver alene.

 

Konklusjon:

Vi støtter høringsnotatets formål og tankegang i hovedsak. Vi finner samtidig at de innvendingene vi har omtalt på et par viktige punkter bør imøtekommes, slik at en kan få iverksatt departementets målsettinger uten at dette forkludres gjennom de punktene vi har merket oss.