Forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon

Høringsnotat av 28.08.2020: Forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19.

Innledning

Departementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19. Lovforslaget gjelder endringer i følgende lover:
- lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse
- lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for
  apotekvirksomhet mv.
- lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere
I tillegg fremmes forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP i forskrift 30. november 2010 nr. 1493 om kombinasjon av avtalefestet
pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).

For at lovendringene skal kunne vedtas av Stortinget innen de midlertidige lovene med opphevelsestidspunkt 1. november 2020 opphører å gjelde, er høringsfristen satt til 11.
september 2020.

 

Ikrafttredelse og opphør

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Det tidsbegrensede unntaket fra
avkortingsreglene opphører å gjelde 1. juni 2021.

 

Forlengelse av unntaket

Forslag til forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon gjelder bare de tre lovfestede tjenestepensjonsordningene Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for apotekervirksomhet og pensjonsordningen for sykepleiere.

Enkelte alderspensjonister kan ha pensjon fra kommunale tjenestepensjonsordninger som ikke omfattes av forslaget. Disse ordningene følger i stor grad de samme regler som gjelder for Statens pensjonskasse. I den grad aktuelt personell får pensjon fra en slik tjenestepensjonsordning, forutsetter departementet at disse ordningene følger samme endring som foreslås her.

 

LOP’s mening
LOP tiltrer departementets forslag til forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra de tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19, under forutsetting av at kommunale tjenestepensjonsordninger følger de samme endringene.