Forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt

Høring fra LOP (Landsforbundet for offentlige pensjonister) til; "Forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger mot arbeidsinntekt"

LOP kan ikke støtte ordninger som medfører at uføre kommer dårligere ut enn dagens ordning.

Vårt forslag vil være å kombinere dagens ordning med nytt forslag om halv reduksjon opptil 1,2G.

Nytt forslag;

Beholde dagens regler med fribeløp på 0,4 G og halv reduksjon opptil 1,2G

Begrunnelse;

  • Hensikten må uansett være at uføre stimuleres til å utnytte eventuell restarbeidsevne. at de skal komme varig ut i arbeid, og på sikt få endret uføregraden, men det krever at insentivene er gode nok.
  • 100% uføre har fått definert restarbeidsevnen til 0. Figur 4.3, 4.5 og 4.8 s 18 - 21 i høringsnotatet viser at kompensasjonsgraden blir mindre ved inntekt i intervallet 0-0,8 G ved de 3 nye forslagene. Dette kan ikke LOP godta, da vi mener de færreste vil ha mulighet til å tjene 0,8 G.
  • LOP støtter arbeidslinjen og at uføre skal ha mulighet til pensjonsgivende inntekt utover uføretrygden på grunn av verdien av arbeid, sosialt samvær med arbeidskolleger, og mulighet til å bedre pensjonsgrunnlaget og derved sikre en bedre fremtidig pensjon.
  • LOP mener at høringen er for optimistisk m.h.t.                                                                            
     a) Restarbeidsevne hos den uføre, og                                                                                      
    b) Mulighet for å skaffe arbeid
  • Ut fra dagens lønnsnivå mener LOP at et fribeløp på 0,1 G (overkant av kr 10.000) er for lavt til at det gir insentiv for å søke arbeid.

LOP er glade for at den uføre ikke mister retten til uføregrad ved å forsøke i arbeidslivet.

Vi er også glade for at høringen ikke legger opp til endring av reglene for personer som er i VTA (varig tilrettelagt arbeid).

 

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Rannveig Bærheim

Leder i sentralstyret