Høring - Forslag til endring i bestemmelser om regulering av pensjon

I innledningen viser departementet til vedtak 618 at organisasjonene skal gis rett til å forhandle om andre spørsmål med betydning for pensjonistene i forbindelse med trygdeoppgjørene. LOP ser det som særdeles viktig at det i en sak om dette klargjøres at de organisasjoner som i dag har drøftingsrett i forbindelse med trygdeoppgjørene, får slik forhandlingsrett.

LOP mener at spesielt i formidling av denne typen vanskelige saker er det viktig at departementet legger vekt på hensynet til klart språk. Departementet må følge opp vedtaket i Stortinget i mai 2021 og betale ut differansen mellom 3,83%   og 3,58% snarest. LOP forventer at departementet instruerer de to underliggende etatene NAV og Statens pensjonskasse til å  effektuere Stortingets vedtak om alderspensjon for 2021. LOP viser til våre innspill til komiteen som skal vurdere fremtidige pensjoner,

Vi står uansett fast på at vårt primære krav er at pensjonistene skal følge lønnsutviklingen for yrkesaktive. Et snitt av lønns- og prisvekst vil uansett føre til en underregulering.

LOP stiller seg undrende til at høringen ensidig vurderer bærekraft og utgiftsiden for staten. Det er en kjent sak at det også er en betydelig inntektskilde fra pensjonistene. Mange betaler mye i skatt både på inntekt og formue, samtidig som mange som har betalt inn til fremtidige pensjoner bare får glede av dette i kort tid, eller kanskje ikke i det hele tatt.

Samordningen av gifte/samboende må vekk.  Dette bryter prinsippet om likestilling. LOP vil ta denne saken opp i eget brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Vi viser ellers til at offentlig pensjonister i flere lønnsoppgjør har godtatt lavere resultater for at pensjonene skulle bli gode i fremtiden. Mange føler seg derfor lurt ved at reallønnen stadig krymper. Dette gjelder pensjonister etter 2011, men spesielt de som er blitt pensjonister etter 2014.

Disse pensjonistene har  bland annet opplevd

  • Lengre arbeidsdager
  • Lengre arbeidsuker (6d)
  • Kortere ferier
  • Kortere fødselspermisjoner sammenlignet med dagens yrkesaktive.

LOP kan ikke godta at det ikke skal korrigeres for avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst året før reguleringsåret 2022. Lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn 2,4%. (3,1%.) LOP krever derfor at pensjonistene får full kompensasjon for lønnsutviklingen i 2021 ved trygdeoppgjøret 2022.

LOP oppfatter at gjennomsnitt av lønns- og prisvekst blir foreslått som som normalordning ved senere trygdeoppgjør.

LOP er opptatt av at arbeid skal lønne seg, og at innbetalte ytelser til pensjon skal gi et positivt bidrag utover minstenivået til enhver tid.

LOP har tiltro til at departementet følger opp intensjonene i stortingsvedtaket med nødvendige forskrifter og reguleringer.