Høring – Forslag til endring i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP) har ingen innvendinger mot forslag til endring i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister.

LOP er av den formening at innsamling av data fra den private tannhelsetjenesten vil kunne gi et bedre kunnskapsgrunnlag for dokumentering av tannhelsen i befolkningen og ikke minst hos eldre. Dette vil kunne føre til en større bevisstgjøring og forståelse for forbedring av tilbudet og finansiell støtte til større pasientgrupper og særskilte tjenester.

Forslaget til endring i i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister slår fast at ”kunnskapen om både tannhelsetilstand og kostnader forbundet med behandling er svært mangelfull. Helsemyndighetene har derfor begrensede muligheter å velge treffsikre tiltak overfor befolkningen og tjenesten, og til å evaluere at disse har tilsiktet effekt. For å gi helsemyndighetene kunnskap og oversikt over befolkningens samlede forbruk og etterspørsel etter primærhelsetjenester må også helsetjenester fra privatpraktiserende tannleger og tannpleiere inkluderes i KPR. Informasjon om privatfinansiert tilbud kan også gi verdifull informasjon om eksisterende finansieringsløsninger. Dette er særlig relevant innen tannhelse, der finansieringen i stor grad bygger på egenbetaling.”

LOP er av den oppfatning at kunnskapen om kostnadene og alderssammensetningen av dem som trenger den mest kostbare behandlingen, vil kunne avsløre at det er den delen av befolkningen som lever på pensjon og blant dem, mange som ikke vil kunne ta seg råd til denne behandlingen. Man vil høyst sannsynlig se at antallet eldre som gjør bruk av private tjenester vil være langt lavere enn det totale antallet eldre. Behandling av denne informasjonen bør føre til ytterligere kartlegging av dem som ikke gjør bruk av noen for offentlig eller privat tannhelsetjeneste.

LOP ser på forslaget til endring i i Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister som et verdifullt grunnlag for arbeidet med offentlig finansiering av tannhelsetjenester til større grupper av befolkningen og et steg på veien til erkjennelsen av at tennene er en betydelig del av kroppen og viktig for den enkeltes helsetilstand. 

 

Med vennlig hilsen
LOPs Helse- og velferdsutvalg