Høringssvar om endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden

Fra LOPs pensjonsutvalg: Innspill til svar på departementets høringsnotat av 29. mars 2021 om endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

Nye regler for regulering av løpende pensjoner
LOP konstaterer at høringsnotatet av 29. mars 2021 legger opp til at en gjennomgående følger opp Stortingets vedtak ved behandlingen av Representantforslag 53 S hva gjelder reguleringsprinsippene for løpende pensjonsytelser for 2021. 

Som det har framkommet under Stortingets høringer angående representantforslaget har det tildels vært samstemmighet og tildels ulike syn på de ulike punktene i representantforslaget. 

LOP slutter seg til forslaget om å endre reguleringsreglene fra dagens system med fratrekk på 0,75 prosent til det nye forslaget om å basere reguleringen på et gjennomsnitt mellom lønns- og prisvekst. Vi er derfor tilfreds med at departementet nå er innstilt på å gjennomføre denne regelendringen for 2021.

Vi merker oss at departementet i Prop. 126 S av 26.03.2021 skriver følgende: "Forslagene om gjennomføring av regulering av løpende pensjoner i 2021 innebærer ikke at det gjøres varige endringer i reguleringsendringene, men er en midlertidig endring som kun gjelder for 2021. Regjeringen vil vurdere oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om varige endringer i reguleringsreglene og komme tilbake til Stortinget med lovforslag".

Vi merker oss midlertidigheten, samtidig som vi ser at Regjeringen er innstilt på å vurdere varige endringer i reglene. LOPs syn er at det snarest mulig bør lages permanente regler på linje med 2021-forslaget. For øvrig er vi inneforstått med formuleringene i den foreslåtte § 3a. 

Høringsnotatet ber om at instansene melder inn sitt syn på om forskriften også bør omtale reguleringsopplegg ved første regulering etter uttak samt ved endring av uttaksnivå. Vi er enige i at slike forhold bør omtales, men synes at departementet først bør sende ut sine forslag til kommentering.

 

Samordning med offentlig tjenestepensjon
Høringsnotatet påpeker at endringer i reguleringsreglene også bør omfatte løpende alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon som samordnes med folketrygden. Det foreslås her at "den særskilte oppreguleringen for folketrygdens alderspensjon i 2021 også gjøres gjeldende for offentlig tjenestepensjon som samordnes med alderspensjon fra folketrygden".  Vi oppfatter det som en ren nødvendighet, og er fornøyd i at dette påpekes.

 

Nye regler for minstepensjon
Stortingets anmodningsvedtak inneholder også krav om økning i nivåene for minste pensjonsytelse. I utgangspunktet er LOP positive til en slik opptrappingsplan. LOP har påpekt at en slik økning må finansieres over egne bevilgninger i statsbudsjettet og ikke bli dekket av øvrige pensjonsposter eller belastes pensjonskassene.

Det er helt avgjørende at en forholder seg til reglene som er fastsatt i trygdedrøftingene. LOP har derfor motsatt seg at en forandrer opplegget til en forhandlingsløsning. Det kan lett føre til at en overfører midler til økt minstepensjon fra andre pensjonsytelser. Ulikheter i pensjonsnivåer mellom sektorer vil lett føre til at offentlig sektor belastes en vekst som primært kommer privat sektor til gode. I offentlig sektor vil økt minsteytelse bli samordnet bort, mens ytelsen opprettholdes uendret i privat sektor.

Skal en løse slike knuter bør det skje ved at økningen i minstepensjon jevnlig frikoples fra samordningen. Bør kunne administreres relativt ukomplisert. Gitt en slik løsning er LOP positiv til en generell økning i minstepensjonene.

 

Stortingets behandling av trygdedrøftingenes resultat
Stortinget har i sitt representantforslag bedt regjeringen om å "gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges fram for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret for 2021". Dette er ikke nevnt i høringsnotatet, men er behandlet i Prop 126 S av 26.03 2021. Her heter det: "Regjeringen vil fra og med trygdeoppgjøret for 2021 legge frem trygdeoppgjøret som egen sak for Stortinget i vårsesjonen".

 

LOP har lenge bedt om en slik endring. Vi er derfor tilfredse med at Regjeringen nå går inn for dette. 

Med vennlig hilsen

Jan Mønnesland, leder pensjonsutvalget i LOP

Wenche Sandlie, daglig leder LOP