Høyring om Framleg til forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Komitéen har gått gjennom dette høringsnotatet, og vil som hovedkommentar si at forslaget til ny forskrift innebærer en betydelig forbedring av forståeligheten av de bestemmelsene som berører pasientenes betaling.

Vi er enige med departementet i at de nå gjeldende forskriftene er unødig kompliserte og formulert i et vanskelig begripelig språk. Det betyr at våre kommentarer for øvrig gjelder detaljer og forhold som kanskje kan virke ubetydelige.

På side 7 i høringsnotatet pkt. 3.4 står det: ”I høyringsnotatet er det òg framlegg om avvikling av det poliklinikkforskrifta seier om godkjenningsordning av poliklinikkar innan psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling mot rusmiddelavhengnad og psykiatrisk ungdomsteam.” Noe lignende gjentas i punkt 6.6.2 på sidene 19-22 og i 3. avsnitt under punkt 9 på side 25. På tross av dette står det på side 32 at merknad P19 skal lyde: ”For å kreve inn takster skal barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker være faglig godkjent av fylkesmannen….”

På side 15-16, under punkt 6.3.3.1, ber departementet om en kommentar til omtalen av ”metodeval i forskrifta.” Vi mener det må være rimelig å ha dette med, når det dreier seg om ulike metoder med temmelig ulik arbeidsbelastning og ulik ressursbruk for øvrig.

På side 17 om ”fråværsgebyr”: Vi mener vel at alternativ 2 er det beste, nemlig at det vurderes  etter pasientens tilstand, slik at gebyr frafalles når ”fraværet skyldes tilhøve ved pasienten sin helsetilstand som gjer det urimeleg å lasta pasienten for fraværet.” Men vi mener ikke at alternativ 1 er helt forkastelig, med en lavere gebyrsats for disse pasientene generelt. Og dette alternativet er kanskje lettere å administrere.

Vi finner også forslaget om å unnta barn under 16 år, og dem i barne- og ungdomspsykiatrien under 18 år, for egenandel, fornuftig.

Vi har dertil noen få kommentarer som vel mer hører hjemme i korrekturleserens område enn i kategorien faglige kommentarer: På side 16 linje 3 mangler det er r i ”forskifta”. I første avsnitt i punkt 6.3.4 står det at det utover dette ikkje er ”nedfeldt noko generelle reglar…” Her skulle det vel stå nokre?

Som sagt syns vi det er positivt at departementet går inn for å gjøre lesningen av reglementet lettere og forståelsen bedre, og det er hovedkommentaren vår.

 

På vegne av LOPs Helse- og omsorgsutvalg.

Jon Lange