Kombinasjon av avtalefestet pensjon og arbeidsinntekt

Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt).

Bakgrunn

Forskriftsendringen berører de som mottar gradert offentlig uførepensjon uten uføreytelse fra folketrygden, og som tar ut offentlig AFP mellom 62 og 65 år fra sin restarbeidstilling. Disse fikk tom. 2014 brutto uførepensjon som ble samordnet med AFP-ytelsen. Fra 2015 av får de nettoberegnet uførepensjon og AFP uten samordning.

Endringen fra brutto til netto uførepensjon ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2014, basert på Prop. 10 L (2014-2015). I proposisjonen ble det sagt at "Nivået på samlet ytelse jevnt vil jevnt over være det samme" som ved videreført samordning. LOP påpekte i brev til stortingskomiteen at endringen medfører store inntektstap for de berørte pensjonistene. I brev til komiteen fra statsråden ble det innrømmet at en hadde tolket AFP-reglene feil som ga en utilsiktet reduksjon i ytelsen, og at dette skulle rettes opp ved forskriftsrevisjon. Komiteen krevde at en slik forskriftsendring ble sendt ut på høring, og at det ble gitt etterbetaling til de berørte fra 1. januar og fram til forskriftsendringen ble iverksatt.

 

Forslaget om endret forskrift

AFP-ytelsen er begrenset oppad til 70 prosent av tidligere inntekt. Dagens forskrift definerer tidligere inntekt som pensjonsgivende inntekt de tre beste av de fem siste inntektsårene før AFP-uttak. For de med gradert offentlig uførepensjon er det bare restarbeidet som er pensjonsgivende inntekt, ikke uføreytelsen. Det gjør at 70 prosent blir en effektiv grense for store inntektsgrupper.

Endringen innebærer at en ved anvendelse av 70-prosentregelen skal ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget og ikke i tidligere pensjonsgivende inntekt. Det gjør at70-prosent grensen kommer på et høyere nivå slik at ytelsen økes for store inntektsgrupper. Samtidig foreslås det at endringene skal gis virkning fra 1. januar 2015, noe som sikrer etterbetaling. Dette er i tråd med de kravene stortingskomiteen har stilt. På denne bakgrunn er LOP fornøyd med den foreslåtte forskriftsendringen.

Vi vil samtidig bemerke at selv med denne forskriftsendringen vil nye AFP-mottakere med pensjonsgrunnlag over ca. 350 000 komme klart dårligere ut både før og etter skatt enn om en hadde videreført samordningen. Det er derfor fortsatt ikke slik at "Nivået på samlet ytelse jevnt vil jevnt over være det samme" som ved videreført samordning, selv om den negative virkningen er blitt betydelig redusert.

 

 

Isak Rosenvold ( sign)    Styreleder                                                           

Karin S Woldseth ( sign) Daglig leder