Kommentarer til høringsnotat av 04.09.2020

Utkast til forskrift om unntak i samordningsberegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19. Sak 20/3208.

Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i høringsnotatet en forskrift som gjelder levealdersjustering av samordningsfradraget i offentlig tjenestepensjon i tilfeller der en alderspensjonist har tatt arbeid i forbindelse med koronapandemien. Forskriften er en oppfølging av allerede vedtatte, midlertidige lovendringer som innebærer at nevnte pensjonister kan ta arbeid uten at pensjonen blir redusert eller avkortet i perioden de har den aktuelle arbeidsinntekten. Forskriften skal hindre at det oppstår et samordningsmessig tap i pensjonen ved å ta slikt arbeid. Etter forskriften skal det forholdstallet/delingstallet som gjaldt på det tidspunktet alderspensjonisten tok arbeid under koronapandemien også legges til grunn når arbeidet opphører, og ikke det nye, lavere forholdstallet/delingstallet ved omregningstidspunktet.

 

Tidligere vedtatte midlertidige tiltak for alderspensjonister og personer med AFP

I forbindelse med utbruddet av covid-19 la regjeringen til rette for at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor. Endringene omfattet to grupper pensjonister:
     • Personer med alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning
     • Personer med offentlig avtalefestet pensjon (AFP)                                                                  

I Prop. 53 LS (2019–2020) la Finansdepartementet i samråd med Arbeids- og sosialdepartementet fram et lovforslag om temaet som omfattet lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. Departementet forutsatte også at de andre offentlige tjenestepensjonsordningene, blant annet de kommunale, skulle følge de samme reglene.

 

Ikrafttredelse og opphør

Det foreslås at endringene trer i kraft straks. Forskrift om unntak i samordningsreglene for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19 gis virkning fra 20. mars 2020 og opphører å gjelde 1. juni 2021.

 

LOP’s forbehold

Enkelte alderspensjonister kan ha pensjon fra kommunale tjenestepensjonsordninger
som ikke omfattes av utkast til forskrift. Disse ordningene følger i stor grad de samme
regler som gjelder for Statens pensjonskasse. I den grad aktuelt personell får pensjon fra
en slik tjenestepensjonsordning, forutsettes at samme endring som departementet forslår til ny forskrift, også skal gjelde for disse.

 

LOP’s mening

LOP tiltrer departementets forslag til utkast til forskrift om unntak i samordningsbegningen for inntekt som stammer fra tjeneste i forbindelse med covid-19, under forutsetting av at kommunale tjenestepensjonsordninger følger den samme forskrift.