UTTALELSE OM NOU 2015/17: FØRST OG FREMST

LOPs helse- og omsorgskomité har fått denne utredningen til uttalelse, og komitéen vil først og fremst uttale sterk tilfredshet med at denne utredningen foreligger.

Komitéen har heller ikke vesentlige innvendinger til utredningen, men vil gjerne uttale stor tilfredshet med noen deler av utredningen:
 

Kapittel 5: Felles utfordringer.

Vi vil gjerne peke på kapittel 5.9, der utredningen har forslag til forbedringer og revisjon av samarbeidet mellom lokal og regional helsetjeneste. Dette er, som utvalget også sier, et område med store forskjeller fra sted til sted, og med store muligheter for forbedringer. Jevnlig kontroll, som utvalget foreslår, er derfor høyst påkrevet, og det gir mulighet for et enda bedre samarbeid.

 

Kapittel 13: Hjerneslag.

Vi vil særlig understreke viktigheten av kapittel 13, og ikke minst forslagene kapittelet inneholder om å styrke kunnskap og innsikt hos folk flest, som er så viktig fordi det i dette området av helsevesenet er av så stor betydning med rask inngripen for å redde liv og redde funksjonsevnen hos pasientene. Dette er vel enda viktigere enn de økonomiske gevinstene som utvalget fremhever.

 

Kapittel 8: Strategi for å redde liv – tidlig respons og førstehjelp.

I tillegg til å øke befolkningens oppmerksomhet på tegn på hjerneslag, mener vi at man på samme vis bør bedre oppmerksomheten rundt plutselige hjertehendelser. Ville det være på sin plass også å utbre kjennskap til og ferdighet i hjerteredning? Man bør vel fortsette å tenke gjennom dette området, og fremme forslag om hvordan slik opplæring kan skje i skoler, klubber etc. Og –som utvalget påpeker – er det viktig at slik kunnskap oppdateres, siden den svekkes når den ikke brukes så mye.

Med dette anbefaler vi utredningen i det store og hele, og ønsker at det skal gå troll i ordene ”Først og fremst”.

 Med hilsen  Jon Lange, Komité-leder