Hvorfor får ikke pensjonistene ta del i velstandsutviklingen?

27. juni 2012

Lansdsmøtet oppsummerte den økonomiske situasjonen for pensjonister i uttalelsen som kan leses både på bokmål og på nynorsk på Les mer . Uttalelsen, som er  basert på forslag fra Bergen og omland lokallag, ble enstemmig vedtatt. (bokmål) Landslaget for offentlige pensjonister, som er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat, har på sitt landsmøte på Sola 24.-26. juni vedtatt denne uttalelsen: HVORFOR FÅR IKKE PENSJONISTENE TA DEL I VELSTANDSUTVIKLINGEN? I løpet av 2010-2011 har storting og regjering vedtatt nye regler for beskatning av pensjonsinntekt. Vedtaket innebærer at hver tredje pensjonist får økt trygdeavgiften fra 3,0 til 4,7 prosent. Videre er særfradraget for alder på kr 19.386 fjernet. Minstefradraget for pensjonister er lavere enn for lønnsmottakere. Dette innebærer at svært mange pensjonister får redusert velstandsutviklingen sammenliknet med de yrkesaktive. Fra og med i år skal pensjonene reguleres i takt med lønnsutviklingen, men med et årlig fradrag på 0,75 prosentpoeng. Dette er et klart brudd på stortingsvedtaket av 2003 som slo fast at pensjonistene med folketrygdpensjon skulle sikres en inntektsutvikling minst på linje med de yrkesaktive. Underreguleringen rammer alle pensjonister. De nye reglene medfører en urimelig forverring av pensjonistenes levestandard. Kjøpekraften reduseres med forsterket effekt for hvert år pensjonistene lever fordi tapet akkumuleres fra år til år. Samtidig stiger utgiftene også for pensjonister. Landsmøtet krever derfor at regjering og storting fjerner underreguleringen som rammer alle pensjonister. Videre krever landsmøtet at vedtakene om økt trygdeavgift og fjerning av fradrag reverseres. Dette er faktorer som medfører en stadig dårligere velstandsutvikling for denne gruppen. Det er våre folkevalgte politikeres ansvar at dette skjer.

(nynorsk)

Landslaget for offentlege pensjonistar, som er ein interesseorganisasjon for pensjonistar frå kommune, fylke og stat, har på landsmøtet sitt på Sola 24.-26.juni vedteke denne uttalen:   KVIFOR FÅR IKKJE PENSJONISTANE TA DEL I VELSTANDSUTVIKLINGA ?   I tida 2010-2011 har storting og regjering vedteke nye reglar for skattleggjing av pensjonsinntekt. Vedtaket gjer at tredjekvar pensjonist får auka trygdeavgifta frå 3,0 til 4,7 prosent. Vidare er særfrådraget for alder og sjukdom på kr. 19.386 teke bort. Minstefrådraget for pensjonistar er lægre enn for lønnsmottakarar. Dette gjer at svært mange pensjonistar får redusert velstandsutvikling samanlikna med dei yrkesaktive.   Frå og med i år skal pensjonane regulerast i takt med lønnsutviklinga, men med eit årleg frådrag på 0,75 prosentpoeng. Dette er eit klart brot på stortingsvedtaket av 2003 som slo fast at pensjonistane med folketrygdpensjon skulle sikrast ei inntektsutvikling som minst var på linje med dei yrkesaktive. Underreguleringa rammar alle pensjonistar.   Dei nye reglane fører til ei urimeleg forverring av pensjonistane sin levestandard. Kjøpekrafta vert redusert med forsterka effekt for kvart år pensjonistane lever fordi tapet vert akkumulert frå år til år. Samstundes stig utgiftene også for pensjonistar.   Landsmøtet krev difor at regjering og storting fjernar underreguleringa som rammar alle pensjonistar. Vidare krev landsmøtet at vedtaka om auka trygdeavgift og fjerning av frådrag vert reverserte. Dette er faktorar som fører til ei stendig dårlegare velstandsutvikling for denne gruppa. Det er dei folkevalde politikarane våre sitt ansvar at dette skjer.

@