Innsats for å redusere ensomhet

Bedre helse, høyere utdanningsnivå og mer sosial deltakelse blant eldre – dette er faktorer som gir økt levealder. Samtidig kan økt alder også representere tap av partner og venner, og skape grunnlag for ensomhet.

I en kronikk i Dagens Medisin, signert forskere fra blant annet Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for Aldring og Helse, tas det til orde for å intensivere arbeidet med å redusere ensomhet, spesielt blant sårbare grupper som sosialt isolerte og skrøpelige eldre.

Forskerne bak kronikken mener at «målrettede tiltak for å forhindre eller redusere ensomhet vil være avgjørende både for livskvaliteten til den enkelte og dens pårørende, men også for storsamfunnet og politikere som skal planlegge for fremtidens eldreomsorg».

Forskerne peker også på at det i den ferske Stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme» refereres til ensomhet hele 36 ganger.

Et av tiltakene som foreslås i Stortingsmeldingen «Bo trygt hjemme», for å forebygge psykiske plager og ensomhet blant eldre, er å kartlegge den psykiske helsen. Et nyttig verktøy i denne sammenhengen er nye temasider om depresjon hos eldre på nettsidene til Nasjonalt senter for aldring og helse. Dette er primært ressurser for helsepersonell, men her kan også de eldre selv, eller pårørende, nyttiggjøre seg av mye god informasjon.

bigstock-Happy-Senior-Couple-Having-Dat-271231756.jpg
@