Kan teknologi erstatte helsearbeidere?

Norske kommuner må omstille seg kraftig for å klare å levere helse- og omsorgstjenester til alle. Men kan teknologiske løsninger virkelig erstatte mange av de tjenestene som nå utføres av helsepersonell?

2. mai er fristen for høringsinnspill til Helsepersonellkommisjonens rapport «Tid for handling».

Et av hovedpunktene fra kommisjonens rapport er at det allerede nå mangler rundt 7000 sykepleiere og 2000 helsefagarbeidere, og at mangelen på arbeidskraft i helse- og omsorgsyrker vil øke dramatisk de neste tiårene. I dag arbeider en av syv arbeidstakere innenfor slike yrker. Hvis vi skal klare å opprettholde dagens bemanningsgrad i år 2050 vil hele 1 av tre yrkesaktive måtte jobbe innenfor slike yrker. Det er dagens 50 og 60- åringer som virkelig vil få merke mangelen på arbeidskraft i disse yrkene, og små kommuner og mindre sentrale strøk vil ha de største utfordringene med å få tak i nok bemanning.

I en ny artikkel fra Nasjonalt senter for e-helseforskning skriver de at økningen i antall eldre og mangelen på helsepersonell gjør at kommunene må omstille seg kraftig for å klare å levere helse- og omsorgstjenester til alle.

Norske distriktskommuner merker allerede nå at mangelen på personell og ressurser skaper store utfordringer, særlig i forhold til å kunne gi riktig omsorg til dem med størst behov for hjelp og pleietjenester.

Nasjonalt senter for e-helseforskning fokuserer i artikkelen på at digitale hjelpemidler og ny velferdsteknologi må tas i bruk i stor skala for å erstatte noe av den arbeidskraften som det nå blir stor mangel på.

Det arbeides nå intenst med ulike prosjekter og programmer på dette området. Så vil det gjenstå å se hvor mye av velferdsteknologien som vil fungere etter hensikten i virkelighetens verden. Man vet i dag at selv trygghetsalarmer kan være vanskelige å få til å fungere etter hensikten fordi brukerne ikke alltid klarer å håndtere disse slik de har blitt instruert til. Kanskje kan det bli enklere å erstatte sykepleiere med teknologi ettersom nye årskull som er mer vant med teknologi blir eldre. Det gjenstår å se. Men det vi vet, er at hverken politikere eller byråkrater har andre løsninger på bordet enn å skifte ut menneskelig arbeidskraft med teknologiske løsninger for å møte utfordringene som ligger foran oss i årene som kommer. Eller kan vi våge å tro at noen av høringsinnspillene vil inneholde nytekning som kan gi oss andre og bedre ideer?

bigstock-Robots-Character-Vector-Set-De-472428251.jpg
@