Kraftige reaksjoner

18. oktober 2010

Pensjonistene er sinte! Fra flere lokallag kommer uttalelser om hva LOP-medlemmer mener om regjeringens forslag om å øke beskatningen samtidig som pensjonene skal underreguleres. Uttalelsen "Kraftige reaksjoner på regjeringens behandling av pensjonistene" ved LOP Sandnes og Jæren Presse- og informasjonstjenesten, Ranveig Løge, kan leses i sin helhet på Les mer Kraftige reaksjoner på regjeringens behandling av pensjonistene

Pensjonistene over hele landet reagerer kraftig på forslaget om å øke avgiften til helsedelen i folketrygdenmed 1,7% for pensjonister. Dette forutsettes å gjelde fra 01.01.11. Dette kommer på toppen av at pensjonene fra 1. januar årlig skal underreguleres med 0,75% i forhold til lønnsutviklingen.

Pensjonistenes inntekter i dette landet skal reduseres ved hardere beskatning og underregulering. Når Stoltenberg på toppen av det hele uttaler at det ikke er nødvendig å øke skattene for å opprettholde velstandsutviklingen, er det ikke sammenheng i liv og  lære.

Helsedelen av forlketrygdavgiften ble hjemlet ved lov i mars 1956 og har vært endret flere ganger etter den tid. Fra 1992 har den vært fastsatt til 3% og har fra det tidspunktet ligget på det nivået. Av statsbudsjettet går det fram at helsedelen skal heves til 4,7%. Dette er en stigning på 57%. Dette er en skatteskjerpelse av pensjonister. Ingen andre grupper får en slik skjerpelse. Det hevdes som et forsvarsargument at det er pensjonistene som har mest, som skal avstå midler til de pensjonister som har minst slik at de får en bedre pensjon. Hvis helsedelen hadde steget med 0,1% for hele befolkningen, ville ingen reagert. Det ville vært likebehandling. Det ville gitt den samme inntekten til staten. Man kan derfor spørre hvor det blir av Arbeiderpartiets samfunnssolidariet. Nå er den redusert til  bare å være gruppesolidaritet. Pensjonister med høye pensjoner skal betale for skattelettelser for pensjonister med lave pensjoner.

Men hvorfor bare belaste pensjonistene? Man kan spekulere på  hvilken politikk som ligger til grunn. Pensjonistene skilles ut som en egen gruppe i samfunnet. I forhold til yrkesaktive skal de ha lavere minstefradrag, høyere helsedel til folketrygden og pensjonene skal underreguleres med 0,75%.   

Selvfølgelig ønsker vi alle at de med lavere pensjoner skal få økt sin pensjon, men vi mener det ikke bare er et ansvar for pensjonister. Pensjon er noe man opparbeider gjennom yrkesaktiv periode.

Ved å underregulere pensjonsutviklingen med 0,75% vil staten spare enorme utgifter. Med disse midlene kan samfunnet bygge dobbeltsporet jernbane for lyntog til Tromsø, Bergen og Stavanger de neste 20 årene.

Når LOP skal ha sitt landsmøte på Sola i juni 2011, regner vi med at regjeringens behandling av pensjonistene blir viet stor oppmerksomhet. Det er allerede stor uro.

@