Krever registrering av behov for sykehjemsplasser

27. juni 2011

Landsmøtet uttrykte stor bekymring over at det ikke eksisterer noen sikker oversikt over hvor mange eldre som søker fast sykehjemsplass/omsorgsbolig/hjemmetjenester, og om myndighetene virkelig kan planlegge utbygging og drift uten sikre behovstall. Det kreves derfor at det snarest mulig opprettes et nasjonalt og lokalt registreringssystem som viser de reelle tall. Les uttalelsen både på bokmål og på nynorsk på Les mer. (bokmål) Landslaget for offentlige pensjonister krever nasjonalt og kommunalt registreringssystem for sykehjemsplasser Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) krever at regjeringen oppretter et kommunalt og nasjonalt registreringssystem som kan gi sikker oversikt over hvor mange eldre som etter dokumentert behov årlig søker en fast sykehjemsplass, hvor mange som får fast plass og ikke får en slik plass. Registreringssystemet må skille klart mellom behov for hjemmebasert omsorgstjeneste, omsorgsbolig med heldøgnsbetjening og sykehjemsplass. LOP sier at dette er nødvendig for å sikre god planlegging både lokalt og nasjonalt.   LOP konstaterer etter flere års eldredebatt at det råder stor usikkerhet og forvirring om informasjon om sykehjemsplasser. Erfaringen tilsier at å få en fast sykehjemsplass selv etter dokumentert behov, det er noe de svakeste eldre sliter med over hele landet. De eldre blir stadig lovet at deres behov skal dekkes, og året 2015 nevnes i flere sammenhenger. Da skal de eldres behov for bl.a. sykehjemsplasser og omsorgsboliger være dekket. Men vi kan ikke tro på dette dersom det ikke kan dokumenteres med tall tatt ut av gode kommunale og nasjonale registreringssystemer. Myndighetene kan ikke vite hvor mange sykehjemsplasser vi trenger dersom det ikke finnes dokumenterte tall. Det gjør det vanskelig å beregne antall sykehjem som må bygges og anslå driftskostnadene. Et kommunalt og nasjonalt register må sikre korrekt søknadsbehandling ut fra fastsatte nasjonale kriterier. Dette gjelder særlig eldres behov for fast sykehjemsplass.

(nynorsk) Landslaget for offentlege pensjonistar krev kommunalt og nasjonalt registreringssystem for sjukeheimsplassar   Landslaget for offentlege pensjonistar (LOP) krev at regjeringa opprettar eit kommunalt og nasjonalt registreringssystem som kan gi sikker oversikt over kor mange eldre som etter dokumentert behov årleg søkjer ein fast sjukeheimsplass, kor mange som får fast plass og ikkje får ein slik plass. Registreringssystemet må skilje klårt mellom behov for heimebasert omsorgsteneste, omsorgsbustad med heildøgnsbemanning og sjukeheimsplass. LOP seier at dette er nødvendig for å sikre god planlegging både lokalt og nasjonalt.   LOP konstaterer etter fleire års eldredebatt at det rår stor uvisse og forvirring om informasjon om sjukeheimsplassar. Erfaringa tilseier at å få ein fast sjukeheimsplass sjølv etter dokumentert behov, det er noko dei svakaste eldre slit med over heile landet. Dei eldre vert stadig lova at deira behov skal dekkjast, og året 2015 vert nemnt i fleire samanhengar. Då skal dei eldre sitt behov for mellom anna sjukeheimsplassar og omsorgsbustader vere dekka. Men vi kan ikkje tru på dette dersom det ikkje kan dokumenterast med tal som er tekne ut av gode kommunale og nasjonale registreringssystem. Styresmaktene kan ikkje vite kor mange sjukeheimsplassar vi treng dersom det ikkje finst dokumenterte tal. Det gjer det vanskeleg å rekne ut talet på sjukeheimar som må byggjast og å setje opp driftskostnadane.   Eit kommunalt og nasjonalt register må sikre korrekt søknadshandsaming ut frå fastsette nasjonale kriterie. Det gjeld særleg eldre sitt behov for fast sjukeheimsplass.

@