Kun halvparten av alle kvinner kan ta ut pensjon fra de er 62 år

04. desember 2013

1 av 2 kvinner har for lav pensjonsopptjening i folketrygden til å ta ut alderspensjon fra de er 62 år. Blant mennene kan mer enn 9 av 10 ta ut alderspensjon fra de er 62 år. Menn har høyere pensjonsopptjening fordi de har høyere lønn og flere som arbeider heltid. Det melder Seniorporten, en tjeneste fra NAV, denne uken.
For å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, er det et krav om at din alderspensjon når du fyller 67 år minst må tilsvare det du ville fått som enslig minstepensjonist. Tall fra NAV viser at anledningen til å ta ut alderspensjon før man fyller 67 år, i langt større grad er forbeholdt menn enn kvinner. Hele 93 prosent av menn i privat sektor og 91 prosent av menn i offentlig sektor kan ta ut full pensjon allerede fra fylte 62 år. Tilsvarende tall for kvinner er henholdsvis kun 53 prosent og 45 prosent. Jo høyere alder, desto flere kan ta ut full alderspensjon Tallene for begge kjønn stiger desto eldre de blir, for eksempel kan 96 prosent av menn i privat sektor og 97 prosent av menn i offentlig sektor, ta ut alderspensjon fra de er 65 år. Tilsvarende tall for kvinner er henholdsvis 79 prosent og 75 prosent. Fra de er 67 år kan (selvsagt) 100 prosent av alle kvinner og menn ta ut alderspensjon fra folketrygden. Det er også mulig for dem som ikke kvalifiserer for å ta ut full alderspensjon å ta ut delvis pensjon, for eksempel 20 prosent. Forskjeller mellom AFP i offentlig og privat sektor Uttak av AFP i offentlig sektor og tjenestepensjon i privat sektor har litt mer fleksible regler som gjør det mulig å ta ut disse pensjonene uavhengig av om man oppfyller kravene til alderspensjon i folketrygden. Uttak av AFP i privat sektor forutsetter derimot samtidig uttak av alderspensjon i folketrygden. Slik var det ikke tidligere. Det betyr i praksis at kvinner med lav opptjening i folketrygden ikke lenger kan benytte AFP som tidligpensjonsordning. Høy lønn og heltid gir best opptjening Årsaken til kjønnsforskjellene er at kvinner har lavere opptjening i folketrygden. Menn har oftere høyere lønn og arbeider heltid i større grad enn kvinner. Det er også flere kvinner enn menn som mottar uførepensjon. Kort fortalt er det slik at for å kunne ta ut full alderspensjon fra man er 62 år, så må man ha arbeidet heltid nesten hele yrkeskarrieren. Har man arbeidet deltid eller vært utenfor arbeidslivet i lengre perioder, må man kanskje vente helt til man fyller 67 år. Henholdsvis 16 prosent av kvinner i privat sektor og 17 prosent av kvinner i offentlig sektor, må vente til de fyller 67 år med å ta ut full alderspensjon fra folketrygden. Tilsvarende tall for menn er henholdsvis kun 3 prosent og 2 prosent.
bigstock-Elderly-Man-With-His-Wife-Goin-6598275.jpg
@