Kurs for tillitsvalgte

14. april 2012

VELLYKKET KURS FOR TILLITSVALGTE

LOPs organisasjonskurs ble holdt på KNA Scandic Hotell i Oslo mandag 26.mars med 32 meget fornøyde kursdeltakere fra LOP region øst, forteller kursleder Leon Skogvold.

Deltakernes evaluering av kurset ga oss i Kurs-Kontakt-Konferanse-utvalget bekreftelse på behovet for oppdatering og ny erfaring i det viktige arbeidet som til enhver tid foregår og skal forgå i lokallagene, og lokallagenes behov for dialog med sentralstyret. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Skogvold. Kursene fortsetter for region nord i Bodø 16. april, for region midt i Trondheim 21. mai, for region vest iBergen 17. september og for region sør i Tønsberg 22. oktober.  Foran: Belka Korshavn og Lillian Saxegaard (begge Oslo), Ivar Berntsen (Fredrikstad). Bak Unni B. Roksvåg og Bjarne Roksvåg (begge Moss). (Foto Tove Lian) Les oppsummeringen: Årets første organisasjonskurs! Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) s organisasjonskurs ble holdt på KNA Scandic Hotell i Oslo mandag 26.mars med 32 meget fornøyde kursdeltakere fra LOP region øst. Deltakernes evaluering av kurset ga oss i KKK-utvalget bekreftelse på behovet for oppdatering og ny erfaring i det viktige arbeidet som til enhver tid foregår og skal forgå i lokallagene, og lokallagenes behov for dialog med sentralstyret. Vi i utvalget satte stor pris på det engasjement og den store involvering dere viste, og at deltakelsen på kurset gjør at vi gleder oss til fortsettelsen, og til å høre på resultatene dere helt sikkert vil gi få bl.a. i vervearbeidet. For KKK-utvalget Leon Skogvold leder

Slik var kurset En oppsummering v/Aagot Flagstad Kurstemaer: Pensjon, styrearbeid, samarbeid og verving.^

Arrangør: Kurs- Kontakt-Konferanseutvalget i LOP.

Tilstede: En til tre personer fra følgende lokallag: Asker, Nedre Romerike, Glåmdal, Presteforeningen, Gjøvik, Gudbrandsdalen, Lillehammer, Oslo, Meteorologisk Institutts Seniorklubb, Fredrikstad, Indre Østfold, Moss og Sarpsborg.

I tillegg en representant fra Utdanningsforbundets pensjonistavdelinger både i Hedmark og i Oppland.

Etter velkommen til kursstart og presentasjon av kursutvalget v/ leder Leon Skogvold presenterte kursdeltagerne seg.

Pensjon v/ Hans Erik Pettersen – leder av LOPs Pensjonsutvalg Hans Erik Pettersen fengslet oss med et interessant, instruktivt og tankevekkende foredrag om våre pensjoner og hvordan de påvirkes av pensjonsreformen i 2011 og lovendringene i kjølvannet av denne. Pensjonsreformen har to hovedmål: Å spare penger gjennom å endre regelverket og å stimulere oss til å være yrkesaktive lenger – noe som også sparer penger! Begge målene har bred politisk støtte i Stortinget. Fra og med 2011gjelder følgende for alle pensjoner i Folketrygden:

Levealdersjustering f.o.m. årskull – 1943 og indeksering – dvs. lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng - for alle årskull.

Nye skatteregler f.o.m. 2011: særfradraget for alder er fjernet og trygdeavgiften for pensjonsinntekt er øket. Skatten økes for dem med inntekt over kr 318.000.

Han orienterte også om de ulike reglene for skattlegging av arbeid ved siden av pensjonsinntekt, enkemanns- og enkepensjon og den nye uføretrygden.

Vår organisasjon v/Leon Skogvold En organisasjon er en gruppe mennesker som i fellesskap arbeider for å nå samme mål.

Vår organisasjon – LOP – er dessverre en organisasjon i tilbakegang. Vi taper medlemmer og er lite synlige. Vi trenger vitalisering og nyorientering for å skape den organisasjonen vi ønsker å være – en organisasjon som er synlig og dermed levedyktig, som trekker medlemmer p.g.a. det vi står for og de saker vi arbeider med, en organisasjon full av kreativitet, kunnskap og entusiasme og hvor medlemmene har tillit, føler trygghet og er stolte over egen organisasjon.

Gruppeoppgave: ”Hva er omdømme?” Styresammensetning og styrearbeid v/Leon Skogvold De viktigste dokumentene for lokallagsstyrene er Håndboka og Normalvedtektene for lokallag.

Etter en gjennomgang av styrets sammensetning og den enkeltes arbeidsoppgaver nevnte han noen ting som alle i et styre bør huske på.

Først en summeoppgave om ”Hva er delegering?”  Her ble det bl.a. understreket hvor viktig det er at lederen gir fra seg oppgaver til de andre i styret.

Andre viktige moment: 1. Første varamann bør innkalles til alle styremøtene og varamennene bør få egne oppgaver. 2. Det ble minnet om hvor viktig det er å ha en oppdatert nettside, noe som i fremtiden bl.a. kan føre til flere medlemmer. 3. Styret bør ha kjennskap til hvor man kan søke økonomisk støtte, for eksempel fra Studieforbundet Næring og Samfunn (tidligere Populus). 4. Det kan være fornuftig at ett av styremedlemmene har ansvar for lagets kursvirksomhet, dvs. fungerer som studieleder. 5. Noen oppgaver kan gis til ulike komiteer, for eksempel en turkomité.

Kasserer, regnskap, sekretariat og medlemslister v/Tove Lian Hun orienterte om kassererens arbeidsoppgaver og hvor viktig det er med et riktig regnskap, det vil si et regnskap ført med alle inntektsposter og utgiftsposter, f.eks.: kontingent fra medlemmene som inntekt og kontingent til LOP sentralt som utgift. Nettoføring er ikke lovlig.

Kassererens arbeid ville bli enklere om lagene tok kontoutskriften hver måned og satte opp en månedsoversikt på et hjelpeark. Ved årets slutt summeres månedsoversiktene og regnskapet er ferdig. Forslag til resultatregnskap, balanse og medlemsoversikt ved årets slutt ble vist på Power Point.

For å gjøre kassererarbeidet mindre arbeidskrevende, ble det opplyst at LOP sentralt kan skrive ut kontingentgiroer for utsendelse fra lokallagene. Som eksempel ble det vist en kontingentgiroblankett hvor det var trykket viktig informasjon om vår organisasjon og eget lokallag på øvre del av kontingentkravet. Hun orienterte også om hva Sekretariatet kan bistå med av materiell og understreket hvor viktig det er å ha oppdaterte medlemslister. Bruk alltid medlemsnummer ved henvendelse til Sekretariatet!

Valgkomite v/ Leon Skogvold Han orienterte om komiteens sammensetning og arbeid og understreket hvor viktig denne komiteen er. Valgkomiteens arbeid legger grunnlaget for hvor godt neste styre vil fungere. Et hvert styre skal være et speilbilde av egen medlemsmasse og styremedlemmene skal ha kvaliteter og ressurser som til sammen gir et hele, som arbeider godt sammen og når de mål som er satt.

Summeoppgave: ”Hvilke kvaliteter bør komiteens medlemmer ha”? Vervearbeid v/nestleder Turid Frimo

Presisering av at uten nye medlemmer mister LOP sin slagkraft.

Gjennomgang av argumenter som kan brukes ved medlemsverving.

Orientering om hva som hittil er blitt gjort for å skape samarbeide med andre organisasjoner – noe som kan gi LOP nye medlemmer.

Målsetting for vervingsarbeidet i år – hver og en av oss skal ha vervet minst et medlem – målsettingen er 5.000 nye medlemmer i løpet av dette styrets valgperiode.

Samarbeid mellom lokallag

Summeoppgave i plenum. Her dukket det opp flere nyttige forslag bl.a. samarbeid om inntektsbringende tiltak, samarbeid rundt turer, invitere andre lag til egne møter, legge ut møteprogrammet på nettet til inspirasjon for andre, samarbeid med lag i samme geografiske område.

Har lagene først fått i gang et samarbeid på ett område, kan dette gi ringvirkninger til andre områder. Å planlegge samarbeid kan virke enklere nå, etter at man har sett og snakket med hverandre.

Oppsummering v/Aagot Flagstad Mitt inntrykk er at deltagerne var lydhøre og engasjerte og bidro til dialog. Det virket som om temaene var aktuelle og nyttige, foreleserne formidlet budskapet på en ledig og engasjerende måte, hotellet lå praktisk til og maten var god. Forelesningsrommet var ikke det beste – litt for varmt og deltagerne ville gjerne hatt mer tid til å prate seg i mellom. Evalueringsskjemaene vil forhåpentligvis gi oss flere svar om deltagernes tanker rundt kurset.

OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDET FOR 6 GRUPPER OPPGAVETEKST: LANDSMØTET PÅLA OSS Å BYGGE OPP ORGANISASJONENS OMDØMME: - Hva et omdømme, slik dere ser det? - Hvorledes vil dere i gruppa bygge opp LOP`s omdømme fra sentralt hold og på lokalt plan? Organisasjonen må felles for både lokalt og sentralt plan : - Viser seriøsitet Oppnå resultater Være synlige i media. Vi må alle snakke positivt om LOP

Sentralt plan: aktive i forhold til målgruppene sende ut oversikter over hvilke organisasjoner som er under UNIO-paraplyen og YS-paraplyen, slik at dette kan lette arbeidet lokalt i forhold til verving av nye medlemmer bevisstgjøre og oppdatere lokaletillitsvalgte ideologisk sentralstyremedlemmene må reise rundt i lokallagene for å opprettholde idealismen lage mediaarkiv og synliggjøre hvilke lokallag som har fått plass i sine lokale medier, dette kan for eksempel gjøres via hjemmesidene og vil virke inspirerende for andre lokallag

Lokalt plan Fremheve at LOP er en pensjonistlag for alle Ved verving fremheve fordelene en har ved å være med i LOP - Ha interessante emner på møtene, emner som fenger - Ikke glemme den sosiale delen - Ta i mot folk i døren og der ønske velkommen - Ressurskartlegging av egne medlemmer - Bruke medlemmenes kunnskaper/kompetanse ved medlemsmøtene - Kontakte egen kommuneadministrasjon for å gjøre LOP kjent lokalt - Flere LOP-medlemmer inn i Eldrerådene - Enkeltmedlemmene må være aktive overfor kommende pensjoister ved sin ”gamle” arbeidsplass - Dele ut brosjyrer om LOP og delta på lokale fellesarrangementer i kommunen - Møteinnkallinger og referater inn i lokalavisene - En eller hele styret har ansvar for markedsføringen av LOP - Alle yrkesgrupper innenfor LOP må bli flinkere til å samarbeide Oslo, 27.mars 2012 Turid Frimo

oslo_lokallag2.jpg
@