Landsmøtets andre dag

Andre dag på LOPs landsmøte 2017 ble åpnet av seks elever fra Trondheim kulturskole. Alle trakterte hver sin trombone og åpnet dagen med arrangement for seks tromboner over kjente melodier.

Landsmøtedagen startet så med behandling av innkomne forslag.

Første taler var Aud Toppe Christensen fra Hordaland og omland lokallag. Hun begrunnet et forslag fra sitt lokallag om forhandlingsrett, og redegjorde for at redaksjonskomiteen hadde laget et forslag som i enda bedre grad dekket intensjonen som var bak det opprinnelige forslaget. Christensen la derfor fram et omforent forslag fra redaksjonskomiteen. Trondheim lokallag, som også hadde et forslag om forhandlingsrett, trakk dette til fordel for det fremsatte forslaget. Med de endringen som fremkom under drøftelsene ble følgende forslag vedtatt:

A) Prinsipielt er LOP for forhandlingsrett. Dersom dette for tiden ikke er formålstjenlig, må i det minste LOP arbeide for at alderspensjonistene får ta del i den samme realinntektsøkningen som lønnstakerne. Det er avgjørende for LOP at en sikrer god ivaretakelse av reguleringen av de offentlige pensjonene. LOP må til enhver tid vurdere hvilke ordninger som tjener de offentlige pensjonistene best. Drøftingene om regulering av alderspensjonene bør være reelle.  

Alderspensjonene må reguleres lik lønnsveksten for de yrkesaktive. Det er uakseptabelt med nedgang i kjøpekraft - dersom dette ikke gjelder for lønnstakere generelt.    

Underreguleringen på 0,75 prosent på løpende pensjoner må bort. Kravet er at pensjonsreformen endres på dette punkt.

Dagens regulering av opptjening av alderspensjon og løpende uføretrygd lik lønnsveksten må opprettholdes.

Trygdeoppgjørene må bli reelt behandlet i Stortinget umiddelbart i etterkant av oppgjørene. Ymseposten på statsbudsjettet må igjen brukes framfor at penger blir satt av på Arbeidsdepartementets budsjett.

B) Landsmøtet ber sentralstyret intensivera innsatsen for å skaffa pensjonistane eit faktabasert omdømme, mellom anna ved å gje tilsvar til styremakter og media på misvisande omtale og mytar om pensjonistane.

 

Turid Frimo fra Oslo lokallag presenterte et forslag om at landsmøtet går inn for å opprette et utvalg hvor medlemmer og pårørende kan henvende seg for å finne fram i ”jungelen” av de ulike støtteordningene en har krav på. Forslaget ble begrunnet med at mange av LOPs medlemmer er i en situasjon som gjør at de trenger ulike hjelpetiltak for å kunne fungere i dagliglivet, men føler at det er vanskelig å finne fram til hva og hvor de har mulighet til å få hjelp.

Turid Frimo sa at Oslo LOP støtter forslaget om at landsmøtet støttet innstillingen fra sentralstyret om å oversende saken til sentralstyret for videre behandling. Dette ble vedtatt.

 

Karl Johannesen fra Kristiansundsund og omegn lokallag fremmet sak om endring av farge i LOPs logo. Dette ble begrunnet med at bokstavene i logoen samme med den røde fargen gir mange assosiasjoner til Landsorganisasjonen (LO) og en bestemt politisk retning. LOP er en partipolitisk og livssynsmessig uavhengig organisasjon. På den bakgrunn ble det satt fram forslag om å bytte ut rødfargen med turkis. Dette fordi turkis er en nøytral farge i politisk sammenheng og vil gi en fin bakgrunn for de svarte og hvite bokstavene.

Dette forslaget fikk ikke landsmøtets støtte. Sentralstyrets forslag om å beholde logoen slik den er ble vedtatt.

 

Det var levert inn to forslag om navneendring fra «landslaget» til «landsforbundet» til landsmøtet, fra henholdsvis Indre Østfold lokallag og Trondheim lokallag. Leder Astrid fra Trondheim lokallag henviste til at dette forslaget har blitt fremmet tidligere og blitt nedstemt. Men man har valgt å fremme dette på nytt da ordet landslaget ikke gir et rikt og dynamisk bilde av organisasjonen.

Leder i Indre Østfold lokallag, Randi Frankring, viste til at det kommer mange negative reaksjoner på ordet landslaget. Begge forslagsstillere la vekt på at med dette forslaget vil endringen ha minimale kostnader som følge av at logoen blir den samme.

Forslaget om å endre navn fikk flertall på landsmøtet med 37 mot 8 stemmer. Nytt navn på organisasjonen fra om med 1. januar 2018 blir dermed Landsforeningen for offentlige pensjonister.

Fullstendig referat med alle vedtak fra landsmøtet 2017 vil bli lagt ut her når det er ferdig.

alt

 

alt

Kultur2.jpg
@