Leders tale på landsmøtet 2014

13. juni 2014

LOPs leder Kjell Helland innledet sin tale med å ytre glede over den gode nyheten som statssekretær Thor Kleppen Sættem kom med i sitt innlegg; at LOP nå får drøftingsrett ved behandling av statsbudsjettet. Dette er noe som LOP har jobbet svært aktivt for å få til, og det er også svært positivt for LOPs framtid.

  En annen sak som LOP har fått fullt gjennomslag for i siste treårsperiode er måten statsstøtten til pensjonistorganisasjoner fordeles på. Tidligere fordelte Pensjonistforbundet denne potten med statsstøtte. LOP har ment at dette ikke var riktig praksis, i og med at de er en konkurrerende organisasjon. LOP tok opp dette med stortingskomiteen og denne påla fagstatsråden å påse at departementet selv måtte stå for å fordele disse midlene. Resultatet av ny praksis ble 150.000 mer i årlig statsstøtte til LOP, noe vi har grunn til å være svært fornøyde med.

Samtidig fikk LOP en ekstra runde rundt statsstøtten fordi vi fikk avslag på slik støtte ut i fra en oppfatning i departementet om at LOP var en organisasjon for folk 50+. LOP vet ikke hvordan en slik oppfatning har festet seg, men en omfattende gjennomgang og dokumentasjon i alle lokallag viste at vi kun hadde 5 medlemmer under 67 år. For å imøtekomme departementets krav gjennomførte vi en vedtektsendring der teksten i vedtektene ble omformulert til å ikke kunne misforståes på dette punktet. I tillegg kan det nevnes at etter departementets nye regler kan nå uførepensjonister over 62 år være LOP-medlemmer.

I løpet av siste treårsperiode er det to ting som ikke er løst; økningen i trygdeavgiften og underreguleringen av pensjoner. Dette er områder som vi har arbeidet mye med. I denne sammenheng må vi berømme pensjonsutvalget og helse- og omsorgsutvalget i LOP. Deres medlemmer, og særlig ledere, har gjort et stort og krevende arbeid. LOP har vært så heldige de siste tre årene å få ha med personer som har svært stor fagkompetanse på sine områder. Våre folk har også fått skryt fra stortingskomiteene for sine store fagkunnskaper i forbindelse med høringer i komiteen.

LOPs kursvirksomhet har i siste treårsperiode hatt hovedvekt på organisasjons- og mediearbeid. Dette har vi fått mye god tilbakemelding på og det planlegges videre vekt på kurs framover da dette har vist seg å være en populær aktivitet for lokallagene.

Det har også vært jobbet mye mot media fra LOP-hold. Leder har hatt kronikker i flere store aviser og det har også vært mange innlegg i hovedstadsavisene. Vår erfaring, som så mange andre, er at det er vanskelig å komme gjennom i TV. Men svært mange lokallag er godt synlige i sine lokalaviser, ofte har dette vel så stor gjennomslagskraft for å nå enkeltpersoner med et budskap.

Framover er det viktig for LOP at vi får med flere offentlige forbund som velger LOP som sin pensjonistorganisasjon. I tillegg er det viktig med satsing på medlemsverving på lokalplan. Målet for å styrke LOP er en dobling eller helst en tredobling av medlemstallet vårt. I denne forbindelse er medlemsbladet, nettsidene og våre Facebooksider gode verktøy som LOP kan være stolt av.

Hovedutfordringen for LOP framover er å øke medlemstallet som igjen vil styrke vår posisjon i arbeidet med å styrke stillingen til offentlige pensjonister. Vår visjon er at vi skal være offentlige pensjonisters førstevalg!

images.jpeg
@