Leders tale på landsmøtet 2017

Fungerende leder Torild Ofstad slo fast at hun for tre år siden ikke trodde at hun i dag skulle står her og holde leders tale. Av ulike årsaker ble det likevel slik, og det har vært et og et halvt år med bratt læringskurve og mye interessant arbeid. Mange invitasjoner og gode møter med lokallagene har det også blitt.

Ofstad pekte på en rekke organisatoriske utfordringer. En liten nedgang i alle lagene gir en stor effekt totalt. Derfor er det helt nødvendig å øke medlemstallet framover. Vi må bruke de mulighetene vi har. LOP har verktøy som egne nettsider, å kunne poste og annonsere på Facebook, leserinnlegg og brosjyrer. Dette må brukes aktivt.

Ofstad var også inne på hvordan LOP kan påvirke vår sak overfor myndighetene gjennom media, og hvordan man kan gjøre noe med den alminnelig oppfatningen av pensjonister som rike personer som samfunnet ikke har bærekraft til å betale for. I en FAFO-rapport fra 2015 ser man at gjennomsnittlig folketrygd var 223.683 kroner, og det var 868.513 pensjonister. Tjenstepensjon kommer i tillegg, men det er en mindre del. Hvordan får vi innpass i mediene for å beskrive det virkelige bildet for pensjonistene?

Å få innpass i riksmedia er meget vanskelig, av og til lykkes LOP med dette, men slett ikke alltid. Da er det enklere å få innpass i lokalpressen. LOPs strategi med å sende ut leserinnlegg en gang i måneden har gitt gode resultater på dette området.

Ofstad gikk så gjennom LOPs krav i vårens forhandlinger. (Alle kravene finner du HER) Organisasjonen har vært veldig fornøyd med å ha fått egen drøftingsrett, men likevel skuffet over effekten. Det har ikke noe med denne retten i seg selv å gjøre, men måten som denne blir praktisert på.

Hovedkravet fra LOP har gjennomgående vært at pensjonen skal følge lønnsveksten og at avkorting skal fjernes. Imidlertid har vi har innsett at i håp for å oppnå noe, har LOP også vært nødt til å stille noen sekundære krav. I år var det primære kravet et tillegg lik lønnsveksten, altså 2,4 prosent, og ingen nedjustering på grunn av lavere lønnsvekst i fjor. Sekundærkravet var på halvparten av prisvekst og halvparten av lønnsvekst. Det vi si 2,15 prosent, samt at trygdeoppgjøret skal behandles reelt politisk. Resultatet var at ingen av kravene ble innfridd.

 

LOPs største utfordringer ble oppsummert slik:

Sterkere og reell innflytelse på utviklingen av eldrepolitikken

Påvirkning på politikerne

Øke medlemstallet

Hvordan øke forståelse i vår aldersgruppe om nødvendigheten av å organisere seg slik at vi står sterkere?

Større synlighet i media og innpass i riksmedia

Samarbeid med andre organisasjoner

LOPs samfunnsrolle
 

Ofstad avsluttet sin tale med å konstatere at landsmøtets behandling og konklusjoner vil være LOPs svar på hvordan vi skal løse disse utfordringene i neste periode.

Dette er spennende arbeid, og vi ønsker hverandre lykke til med landsmøtet!

alt

leders tale-2.jpg
@