Likestilling for tannhelse

-Vefsn eldreråd har jobbet for styrket tannhelse i flere år, forteller Turid Mæhre Olsen. I 2012 oppfordret vi Arbeiderpartiet i regjering til å effektuere programdelen om tannhelse. Så kom tilbudet om gratis kontroller annethvert år til en samlet verdi av 800 kroner, og vi trodde vi var i gang. Men Solberg-regjeringen reverserte dette, og foreløpig er interkommunalt samarbeid mellom eldrerådene i Nordland det eneste resultatet av at fylkeseldrerådene videresendte brevene våre til alle eldrerådene.

Tilrettelagt for «Vi i LOP» av Maj Lindholt

Turid Mæhre Olsen blar i dokumenthaugen og forteller om junimøtet i eldrerådet i Vefsn da arbeidet med helse, spesielt tannhelse, i kommunen ble vedtatt. – Det var jo ikke akkurat en ny sak nasjonalt, sier hun lakonisk og viser til St meld. nr. 35 (2006- 2007) som tok opp framtidas tannhelsetjenester. Siden det var en Stoltenberg-regjering, var det naturlig å ta Arbeiderpartiets program på alvor, så vi festet oss ved følgende passus: «Arbeiderpartiets mål er at tannhelse skal bli det offentliges ansvar på lik linje med det øvrige helsevesenet. Det skal settes tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.

I denne regjeringsperioden vil vi: Sikre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester og følge opp stortingsmeldingen om framtidas tannhelsetjenester, St meld. Nr. 35 (2006-2007). Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.. Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år.».

På den tida var Helga Pedersen nestleder i Arbeiderpartiet og ledet programarbeidet, og hun varslet flere viktige tannhelsereformer i stortingsprogrammet for neste periode. Blant annet sa hun at Arbeiderpartiet ønsker at det offentlige skal ta større ansvar på tannhelseområdet; «Vi skal gradvis fase inn tennene som en del av kroppen (...) men det er ikke aktuelt med gratis tannbehandling for folk i inntektsgivende arbeid».

De gruppene som får gratis tannbehandling i dag er: 

  • Barn og unge til og med det året de fyller 18 år. De som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret må betale begrenset egenandel.
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, og rusavhengige i institusjon.
  • Langtidsinnsatte i fengsel.

Å fullføre arbeidet med ny tannhelseplan var én av tre prioriterte oppgaver for fylkeskommunen i budsjettåret 2011. Vi i eldrerådet spurte: Hva blir videre arbeid i denne saken?

Eldrerådet i Vefsn arbeidet videre med dette viktige helsearbeidet. Vårt forslag var å sidestille tannlegebehandling med andre helsetjenester. – Det kunne legges inn et egenandelstak på lik linje med vanlige legetjenester i første omgang, og deretter gi en gradvis økning av beløpet. Tannhelsen er en del av kroppen og må behandles deretter. Dette må gjelde alle pensjonister som ikke får refusjon ved tannbehandling, sier Mæhre Olsen bestemt.

 

Første steg

Refusjon på kr 800 for tannhelseundersøkelse for eldre fra 75 år som ble iverksatt fra 1. juli 2013, framsto nok mest som en symbolsak. Vi var i gang, trodde vi, og i juni skrev vi brev igjen; «Eldrerådet i Vefsn er tilfreds med at regjeringen i forbindelse med budsjettet for 2013 har tatt det «første steget» til økonomisk støtte i denne viktige saken, men vi forventer en opptrappingsplan allerede på budsjettet til neste år. Starten på denne støtten til tannhelse kunne knapt ha vært kortere, men det er det første skritt i riktig retning.

 Vi vil senke alderen for refusjon fra 75 til 67 år. Tilskuddet kan en for eksempel øke gradvis etter et definert egenandelssystem, men på sikt må helsepolitikken innen tannhelse bli akseptert på lik linje med helsetjenester for øvrig.»

 

Et steg fram, to tilbake

-Optimismen varte ikke lenge, fortsetter Turid Mæhre Olsen. På maimøtet i Eldrerådet i Vefsn vedtok vi å arbeide videre med økonomisk støtte til eldre i forbindelse med tannhelse. Vi påpekte at Stoltenberg-regjeringen med tilslutning fra Stortinget hadde innført at personer fra 75 år og eldre skulle få tilskudd på 800 kroner annet hvert år til kontroll av tennene. Her trodde vi at dette skulle være en begynnelse til det endelige mål, nemlig at kontroll av tannhelse og annen helsekontroll skulle bli likestilt på sikt. Der tok vi feil.

Solberg-regjeringen Solberg opphevet ordningen med virkning fra 1. januar 2014.

-Det er vanskelig å forstå at tennenes helse ikke blir likestilt i lov og forskrifter som annen helse, sier LOPs sentralstyremedlem. I dag satses det for fullt på ernæring og fysisk aktivitet i alle aldre, og i den forbindelse må satsing på tannhelse være en selvfølge. Stønad til regelmessig tannkontroll er forebygging og vedlikehold!

Hva mener du? Si din mening på LOPs facebooksider!

bigstock-Dentist-And-Assistant-In-Exam-4137139.jpg