LOP i andre høring om statsbudsjettet 2022

I går, 13. april, deltok LOP på andre høring med regjeringen om statsbudsjettet 2022. LOPs styreleder Rannveig Bærheim la fram LOPs krav.

 

Her kan du lese hele framlegget fra LOP:

LOP viser til våre krav av 27.11.2020. Vårt primærkrav om at pensjonene skal reguleres med med lønnsveksten, ser vi nå som en tapt sak. LOP er glade for at pensjonsforliket i februar medfører at pensjonene nå reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Vi er likevel urolige når departementet lar dette bare gjelde midlertidig for 2020 og 2021. Vi kan forstå at en vil se nærmerepå erfaringene for disse to årene før en nedfeller detaljerte regler for framtidige år. Vi kan uansett ikke akseptere en tilbakevending til tidligere opplegg med underregulering på 0,75%. Det vil være et brudd med Stortingets anmodningsvedtak dersom en ikke viderefører ordningen for 2020 og 2021 også for senere år. Inneværende år er forslaget at pensjonene skal reguleres med snitt av lønns- og prisvekst, men likevel ikke høyere enn lønnsveksten. Pensjonistene må også i framtiden sikres en reallønnsvekst dersom andre lønnsmottakere får en positiv reallønnsutvikling.

Vi er også glade for at Stortinget får saken om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold til behandling i vårsesjonen, og at regjeringen åpner for at organisasjonene  kan be om drøftingsmøter ved behov utenom formelle møter.

Vi støtter en opptrappingsplan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense, med første steg i 2020, men vi kan ikke godta at en slik reform skal belastes pensjonistene. Vi vil igjen påpeke at dette må finansieres over statskassen.

Viser ellers til våre krav knyttet til endringer i skattereglene;

  • Minstefradraget for pensjonistene må reguleres på linje med reguleringen for de yrkesaktive
  • Særskilt skattefradrag for pensjonister som skulle kompensere for økt trygdeavgift, må reguleres likt med inntektsutviklingen for pensjonister
  • Fradrag for store sykdomsutgifter kreves vidreført
  • Økningen i egenandelstaket (blå resept osv.) bør revurderes ut fra data om hvor mange som er i de ulike kategoriene

Viser ellers til våre krav angående

  • At mammografiprogrammet utvides til å gjelde kvinner etter fylte 69 år
  • At tannhelse bør være del av det offentlige helsetilbudet
  • Fokus på vold blant eldre

LOP er svært bekymret for kommuneøkonomien og viser til KS sin uttalelse til statsbudsjettet 2021. "Kostnadsveksten i omsorgstjenestene er langt over det som følger av befolkningsendringene, og utfordringene  ser bare ut til å øke."

Kommunen har store utfordringer både i forbindelse med Covid-19 pandemien, og krav om å gjennomføre lovpålagte oppgaver både innenfor undervisning- og helse- og omsorgsoppgaver.

Stortingsmelding 15 (2017-2018) "Leva hele livet" legger opp til at vi skal få et Aldersvennlig Norge. LOP er bekymret over at kommunene er kommet svært ulikt i planlegging og gjennomføring av planen, og at en ikke har kunnskap om hvilke økonomiske rammer en har til rådighet.

Da gode planer gir mulighet for økonomisk støtte, vil dette kunne føre til store forskjeller av tilbudene fra kommune til kommune, rike kommuner vil kunne ha gode planer og tilbud til sine eldre, mens andre må nøye med mindre endringer og derved lavere kompensasjon.

LOP ber derfor om at kommunene får et skikkelig løft i tråd med KS sine beregnede behov.

bigstock-Some-New-Norwegian-Krone-Bankn-363207436.jpg
@