LOP i Stortingshøringer denne uken

Mandag denne uken deltok leder av LOPs pensjonsutvalg Hans Erik Pettersen og daglig leder Karin Woldseth på Stortingshøring i to saker.

Her kan du lese innspillene fra LOP i de to sakene. LOPs innspill ble også levert skriftlig til komitemedlemmene.

 

Innspill til Stortingsmelding nr 5

LOP ber om at Stortinget legger om hvordan reguleringen av alderspensjonene skjer.

Vårt primære krav til reguleringen av alderpensjonen er at den følger lønnsutviklingen til de yrkesaktive på godt og ondt. Vi minner om at alderspensjonistene får redusert sin inntekt ved overgang til alderspensjon og at alderspensjonistene har bidratt til at etterfølgende generasjoner har fått velferdsgoder som de sjøl ikke hadde.

Vårt subsidiære krav er omlegging av reguleringen i tråd med pensjonsreformen, dvs som gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst korrigert for faktisk utvikling de to siste år.

Forutsetningen for en fradragsfaktor på 0,75 prosent var en reallønnsutvikling på 1,5 prosent for de yrkesaktive.

LOP viser til Innst O nr 67 (2008-2009) der det klart framgår at «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst gjennomføres ved at» en nytter en fradragsfaktor på 0,75 prosent. Til grunn for faktoren 0,75 prosent, var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf. OT prp. 37(2008-2009).

Stortingsmeldingen viser en utvikling i den perioden pensjonsreformen har virket, inkludert anslag for 2019, en utvikling på 1,2 prosent, altså brudd på forutsetningen. Regjeringen anslår riktignok en prisvekst på 1,5 prosent og en lønnsvekst for de yrkesaktive på 3,25 prosent i 2019 slik at dersom dette slår til, vil fradragsfaktoren gi en marginal bedre utvikling enn gjennomsnittet. Vi står allikevel fast på vårt subsidiære standpunkt ut fra at dette sikrer mot negativ realvekst i de årene yrkesaktive får en positiv og at utviklingen så langt har vist at forutsetningen på 1,5 prosent realvekst ikke holder. Vi minner om at pensjonister ikke har et evighetsperspektiv og at det er mange som er falt fra uten å ha fått regulert sin alderspensjon i henhold til pensjonsreformens utgangspunkt.

Når det gjelder stortingsbehandling viser vi til vårt notat til SVs dokumentforslag.

 

Innspill til representantforslaget nr 8: 233 fra SV

LOP er glad for at politiske partier setter søkelys på omleggingen av stortingets behandling av trygdeoppgjøret.

Erfaringene fra omleggingen av budsjettpraksis og stortingsbehandling etter omleggingen i 2016 er for pensjonistene dårlige. Et oppgjør som omhandler ca. 1,2 millioner pensjonister blir først lagt fram for Stortinget i form av stortingsmelding ett halvt år etter at oppgjøret er ferdig. Stortinget har derved ingen reell mulighet til eventuelt å korrigere Regjeringens beslutning, jf. blant annet at fradragsfaktoren på 0,75 prosent er brudd på Stortingets egne forutsetninger.

Dersom poenget med omleggingen av stortingsbehandlingen i etterkant av trygdeoppgjøret til ett halvt år etter med en stortingsmelding, var å svekke pensjonistorganisasjonenes påvirkningsmuligheter og minske fokus på reguleringen, har regjeringen og regjeringspartiene lykkes. Vi tror imidlertid at dette over tid vil slå tilbake politisk på de partier som opprettholder denne prosedyren 

LOP vil tilbake til ordningen slik den var før 2016 der stortingsbehandlingen kom i etterkant av trygdeoppgjøret ut fra Ymseposten på statsbudsjettet.

bigstock-Editing-Work-220419.jpg
@