LOP sine krav til trygdedrøftingene 2022

LOP har lagt fram sine krav til trygdedrøftingene, og her kan du lese våre krav til Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved statssråd Marte Mjøs Pedersen.

Pensjonistene har fått samordnet og nedjustert sine pensjoner i hele tiåret etter at pensjonsreformen ble innført i 2011. Vi har regnet ut at en pensjonist som hadde kr 300 000 i pensjon i 2011 har tapt mer enn tilsvarende beløp i akkumulert nedjusteringer og samordninger. Vi hadde helst sett at løpende pensjoner fulgte lønnsutviklingen, men er glad for at vi i alle fall får snitt av lønns- og prisvekst, selv om det ved høyere lønnsvekst enn prisvekst gir noe lavere vekst i pensjonene. Vi er også glade for at feil i antatt lønns- og prisvekst blir justert i påfølgende år. Vi er videre glade for at pensjonene skal reguleres etter lov- og forskrifter, og er fornøyd med at organisasjonene fortsatt skal ha drøftingsrett i pensjonsspørsmål. Dette for å sikre at det ikke blir omfordeling innenfor rammen, og at offentlige tjenestepensjoner med opptjente rettigheter ikke blir skadelidende.

LOP har flere krav til pensjonsspørsmål, blant annet; økt minstepensjon, underregulering av gifte og samboende, og justering på grunn av samordningsfella for pensjonister som arbeider utover pensjonsalder, og viser til våre krav i Statsbudsjettet angående dette.

I 2021 var prisveksten antatt å bli 2,8% og lønnsveksten 2,4%. Stortinget hadde bestemt at vi skulle få gjennomsnitt av lønns- og prisvekst, men avgrenset til lønnsveksten. Så i stedet for 2,6% fikk vi i fjor 2,4%. Nå har det vist seg at både lønns- og prisveksten for 2021 ble på 3,5%. Vi skulle derfor hatt 3,5% i fjor, som da ville vært gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

LOP krever derfor full kompensasjon for forskjellen mellom antatt lønnsvekst i fjor og gjennomsnitt av lønns- og prisvekst (1,1%)       

I revidert nasjonalbudsjett legger departementet til grunn en noe høyere lønns- og prisvekst enn TBU.

Vårt krav til løpende pensjoner blir derfor; 4,68%

Antatt gjennomsnitt av lønns- og prisvekst; (3,7% + 3,4%)/2 = 3,55%

Justert for forskjellen mellom snittet av antatt lønns- og prisvekst, og fjorårets resultat:

(1 + 3,55%)x(1 + 1,1%) - 1 = 4,68%

Slik prisene har økt i den senere tid, har vi ikke tro på at anslagene for inneværende vil holde. Og vi forbeholder oss derfor retten til å komme med korrigerte krav ved vesentlige endringer.

bigstock-Some-New-Norwegian-Krone-Bankn-363207436.jpg
@