LOP Trondheim mener!

Årsmøtet i LOP Trondheim vedtok tre uttalelser som gjengis nedenfor. Tidligere sentralstyreleder Kjell Helland ble valgt til lokallagsleder etter Annbjørg Ulset-Evensen.

Pensjonistene og årets lønnsoppgjør

LOP Trondheim viser til at årets lønnsoppgjør mellom partene i arbeidslivet kan bli et såkalt nulloppgjør der kun prisstigning kompenseres.

Dette vil kunne medføre at pensjonsoppgjøret ikke vil dekke prisstigningen om en tar hensyn til at pensjonistene blir trukket 0,75 prosent av det offentlige lønnsoppgjøret. En ordning som Stortinget innførte i 2011.

Lokallag ber derfor om at LOP sentralt fremmer krav ovenfor våre sentrale myndigheter i forbindelse med trygdeoppgjøret, slik at det årlige fradraget på 0,75 prosent i år blir kompensert slik at også pensjonistenes kjøpekraft kan opprettholdes.

Bemanningen ved våre sykehjem

LOP Trondheim har på sitt årsmøte diskutert situasjonen ved våre sykehjem i Trondheim. Vi merker oss at ombudet for helse, omsorg og oppvekst gir uttrykk for at det har skjedd mye bra innenfor eldreomsorgen i Trondheim de siste årene, og at Trondheim ligger godt an sammenlignet med andre kommuner. Samtidig er det klart at det er for liten grunnbemanning ved våre sykehjem. Noe som er svært bekymringsfullt med tanke på at dette påvirker det tilbudet beboerne har krav på til enhver tid. Slik kan det ikke fortsette. Vi registrerer at ordfører Ottervik nå har signalisert at de vil se nærmere på grunnbemanningen ved sykehjemmene. Vi oppfordrer derfor bystyret om å sørge for at forskriften om en verdig eldreomsorg blir fulgt opp. Vi ber i den forbindelse om at en fortsetter arbeidet med å bedre de ansattes arbeids – og tilsettingsvilkår med mål om 100 prosent stillinger og fast jobb. Som eldre i denne byen forventer vi at det blir lagt til rette for en verdig eldreomsorg. Vi vil ikke lenger akseptere at vi som eldre i byen blir valgt bort i forhold til saker som byens politikere tydeligvis opplever som mere interessant.

Uttalelse om samhandlingsloven

LOP Trondheim som representerer pensjonister fra kommune, fylke og stat har på sitt årsmøte diskutert oppfølgingen av samhandlingsloven. Det vi opplever av reportasjer i media er rett og slett skremmende. Fortsatt fungerer ikke intensjonene i loven som vi forventer. Her registrerer vi at pasienter ved våre sykehus blir overført til kommunen (sykehjem/egen bolig) uten at helsetilstanden til pasienten er slik at dette er forsvarlig. Et av de alvorligste eksemplene var da en pasient som var døende ble sendt tilbake til sykehjemmet. Avvikssakene har da også vært mange. Fylkesmannen har ved en rekke anledninger også sett seg nødt til å opprette tilsynssak. Når disse sakene oppstår blir det gjerne vist til at det har vært systemsvikt, og det beklages fra ansvarlig hold at dette har skjedd. Det loves bot og bedring, men så skjer det igjen. Slik kan det bare ikke fortsette. Samhandlingsloven har nå vært i virksomhet så lenge at vi må kunne forvente at den nå fungerer etter intensjonene. Det holder ikke lenger å vise til menneskelig svikt og at rutiner og praksis skal gjennomgås.  Vi oppfordrer derfor Helse og omsorgsdepartementet til å følge opp loven og dens intensjoner ovenfor sykehus og kommuner, slik at pasienter kan oppleve nødvendig trygghet i en for dem vanskelig situasjon.

Kjell-Helland.jpg
@