LOPs innspill til Statsbudsjettet 2019

LOPs tillitsvalgte har arbeidet grundig med høringsinnspill til forslaget til Statsbudsjett for 2019. Det er viktig at LOP som interesseorganisasjon for offentlige pensjonister synliggjør våre synspunkter på denne måten.

Etter LOPs mening vil det særskilte skattefradraget for pensjonister, som var ment å kompensere for økningen i trygdeavgiften for pensjonister, bli ytterligere svekket i årets statsbudsjett ved at økningen er nominelt liten. Vi merker oss også at differansen mellom yrkesaktive og pensjonister i minstefradraget øker ytterligere i årets statsbudsjett. Dette er tatt inn i vår høringsuttalelse.

LOP mener også at kommunesektoren har en vesentlig rolle når det gjelder tilbud om og tilgjengelighet til offentlige velferdstjenester. Ikke minst for pensjonistene er det derfor av avgjørende betydning hvilke økonomiske ressurser kommunesektoren rår over. Det er i stor grad staten som avgjør dette gjennom statsbudsjettet. Reduksjon i skatteøre og eiendomsskattens maksimalgrense, gjør at også beregningsgrunnlaget reduseres. Dette er tiltak som svekker nivået på de frie inntektene, og LOP finner dette svært uheldig.

LOP fokuserer også i sin høringsuttalelse på innstrammingen i helse- og sosialsektoren. Primært rammer dette de statlige institusjonene, men resultatet blir også at kommunen må overta mange av klientene som eller kunne blitt behandlet av sykehusene. Svingdørs-systemet videreføres, ved at enhetene blir pålagt å redusere liggetiden (en del av abe-reformen). Pasientene havner da dels hos kommunen og dels hos pårørende som slett ikke alltid har krefter og kompetanse til å ta på seg en slik oppgave. Dette er etter LOPs mening en svært uheldig utvikling.

LOP har også satt fokus på at det blir svært lite frie inntekter igjen i kommunene til å gjennomføre Stortingsmeldingen « Leve hele livet». En bevilgning på 48 millioner til denne satsingen, får svært liten effekt. Det resulterer i at stortingsmeldingen ikke blir annet enn fagre ord og gode intensjoner.

penger.jpg
@