LOPs krav for 2021

LOPs styreleder og daglige leder var torsdag 12. desember i departementet og la frem LOPs krav til budsjettåret 2021.

Her kan du lese innlegget som LOPS styreleder Torild Ofstad holdt:

 

LOP har følgende hovedkrav  vedrørende:

Alderspensjonen

Skatt

Kommuneøkonomi

Utfordringer innenfor helse- og sosialsektoren

Mammografi

Tannhelse

Krav knyttet til diverse innstramminger

 

Kravene er gjort kjent skriftlig med begrunnelser og jeg nøyer meg med å kommentere dem kort.

Generelt vil jeg påpeke at det er de samlede levekårene som er avgjørende. Med det mener jeg nettoinntekt samt hvilke offentlige tjenester den enkelte  har behov for og tilbys. Kravene våre til statsbudsjettet gjenspeiler nettopp dette. Det offentlige tjenestetilbudet benyttes av den enkelte  i varierende grad i løpet pensjonsalderen.  Det viktigste grunnlaget for de fleste er nettopensjon. LOP krever derfor at pensjonen skal følge lønnsutviklingen eller i det minste følge pensjonsreformens vedtak om et tillegg  i pensjonen som utgjør et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Dette er særdeles viktig for offentlige pensjonister fordi utviklingen av tjenestepensjonen følger utviklingen av folketrygden. De månedlige utbetalingene er for de fleste av oss det som er grunnlaget for våre levekår.

Utviklingen av skatt og trygdeavgift er derfor en del av dette bildet.  Det er urimelig at pensjonistene skal ha mindre minstefradrag enn lønnstakere og at minstefradraget for pensjonistene i tillegg får et lavere påslag slik at avstanden blir større for hvert år mellom lønnstakere og pensjonister. Det vil si at pensjonene sakker mer og mer akterut både gjennom nedregulering av pensjon og en relativt sett økende skatteandel. Dette er en helt uakseptabel utvikling og dette totalbildet må endres.

Det offentlige tjenestetilbudet er viktig for alle befolkningsgrupper og kanskje mest avgjørende for de yngste og de eldste. For de eldste er en vesentlig del sosial- og helsetilbudet. En stor del av disse tjeneste tilbys gjennom kommunene og kommuneøkonomien er avgjørende for om dette tilbudet blir godt nok. De fleste norske kommuner har en marginal økonomi. Våre foreløpige beregninger for statsbudsjettet i 2020 viser en redusert kommuneøkonomi med ca 5 milliarder. Det vil føre til merkbare kutt i kommunenes innsats totalt sett og spesifikt for oss vil det si tjenestetilbudet til eldre. LOP krever at disse kuttene må reverseres i 2021 budsjettet. Kommune må ha en økonomi god nok slik at de kan yte de tjenestene de skal godt nok både kvalitativt og kvantitativt.

LOP krever en kvalitetsøking innenfor helse- og sosialsektoren.  Dette er viktig for levekårene til de eldste og andre med helseutfordringer. Dette gjelder kvaliteten på sykehjemmenes tjenester, gjennomføring av samhandlingsreformen, gode helsehus og styrking av hjemmetjenesten. For den saks skyld fastlegeordningen.

Mammografiundersøkelser for kvinner over 70 år og tannhelse krever vi at skal være en del av det offentlige helsetilbudet.

Det er også gjennomført en rekke innstrammingstiltak som forsterker bildet av  innstramminger i levekårene for eldre. Det gjelder blant annet fysioterapi for kronisk syke, stønad til bruk av tekniske hjelpemidler osv.

LOP aksepterer ikke innstrammingene i levekårene til eldre og krever disse reversert.

HER kan du lese den skriftelige kravlisten som ble levert fra LOP.

penger.jpg
@