LOPs krav til statsbudsjettet 2019

Den 14. desember ble det årlige møtet mellom pensjonistorganisasjonene og arbeidsministeren om neste års statsbudsjett avholdt. LOPs leder Torild Ofstad presenterte de åtte prioriterte kravene fra LOP.

LOPs 8 hovedkrav ble presentert i prioritert rekkefølge:

Alderpensjonen

Skatt

Styrket kommune økonomi

Helse- og sosialutfordringer

Tannhelse

Spesialisthelsetjenesten

Frivillighetssentralene

Nasjonale og kommunale eldreombud
 

Her kan du lese hele innlegget til Ofstad:

1. Alderspensjonen

Først vil vi uttrykke en bekymring for utviklingen av pensjonene. Det er etter LOPs oppfatning uholdbart at pensjonistene har hatt en negativ kjøpekraftsutvikling de siste 3 årene. Trenden med dårlige trygdeoppgjør for pensjonistene vil fortsette  dersom fradragsfaktoren fortsatt blir brukt.  Det er  urimelig at pensjonene skal ha en sterkere negativ vekst enn lønnsmottakerne. Dette er en forskjellsbehandling som medfører at pensjonistene ikke får en likeverdig velstandsutvikling i forhold til de yrkesaktive.

LOP vil at alderspensjonen skal følge lønnsutviklingen til de yrkesaktive på godt og ondt. Regjeringen må i allefall sørge for at alderspensjonen ikke blir regulert lavere enn pensjonsreformens snitt av lønn og pris. Fradragsfaktoren på 0,75 prosent bryter med forutsetningen om en realvekst på 1,5 % for de yrkesaktive, og må endres . I følge stortingsmelding nr. 4 er den på 1,2 prosent i perioden 2011-2018, altså 0,3 prosentpoeng under.

LOP konstaterer at omlegginga av budsjettbehandlingen av trygdeoppgjøret fra 2016 har ført til at pensjonistorganisasjonenes muligheter for å påvirke Stortinget er blitt svekket samtidig som Stortingets rolle i trygdeoppgjør - sammenheng også er svekket. LOP er sterkt uenig i disse svekkelsene og ber regjeringen gå tilbake til ordningen før 2016.

Pensjonsreformen skulle etter tidligere planer evalueres i 2017. LOP forventer at underregulering av alderspensjonene blir en del av evalueringen

Jeg vil nok engang påpeke at LOP representerer interessene til offentlige pensjonister. Den gang våre medlemmer valgte å arbeide innenfor offentligvirksomhet var det med en forventning om å motta en pensjon svarende til 66-67% av lønna. Under den forutsetning akseptere man et lavere lønnsnivå enn det som kunne oppnås innenfor privat virksomhet. Den systematiske underreguleringen er for offentlige pensjonister brudd på opparbeidede rettigheter.

LOP høyest prioriterte krav er derfor at alderspensjonistene skal følge inntektsutviklingen til de yrkesaktive på godt og vondt, og vi forventer i det minste at Regjeringen ikke holder fast på en beregningsmetode som  gir dårligere uttelling enn det som pensjonsreformen innebærer, det vil snittet av lønns og prisvekst.

 

2. Skatt

Det neste kravet gjelder skattespørsmål. I de senere årene har det vært økende ulikheter mellom pensjonister og lønnstakere.

Det blir også  hevdet fra regjeringen at skatteletter kompenserer for en negativ utvikling av alderspensjonen. Men den foreslåtte skattelettelsen for pensjonister i 2018 gir en skattelette i forhold til 2017 på  0,1 til 0,2 %, det vil grovt si for alderspensjonister en skattelette på om lag 200 kroner hvorav mesteparten er reduksjon i formuesskatt. Det kan derfor vanskelig sies at skatteletter er et  positivt bidrag for å avhjelpe  den negative utviklingen av pensjonene.  Snarere tvert i mot så bidrar den til å øke forskjellene mellom inntektsutviklingen for pensjonister og lønnstakere.

LOP krever:

• Minstefradraget for pensjonistene må reguleres på linje med reguleringen for de yrkesaktive. 

• Særskilt skattefradrag for pensjonister som skulle kompensere for økt trygdeavgift, må reguleres likt med inntektsutviklingen for pensjonister. Alternativt at trygdeavgiften reduseres til sitt opprinnelige nivå.

• Fradraget for store sykdomsutgifter opprettholdes og utvides til nye brukere.»

 

3. Styrket kommuneøkonomi

Kommunesektorens frie inntekter er i budsjettet for 2018 økt nominelt med 2,5 prosent, korrigert for endringer i kommunenes oppgaver. Samtidig er pris- og kostnadsveksten anslått å øke med 2,6 prosent (Prop.1 KMD, tabell 3.4 side 30). Det gir en reell nedgang på 345 mill. 2017-kroner.

Ut over dette kommer en demografisk behovsvekst på 2,2 mrd. kroner. Reduksjonen i det øremerkede tilskuddet til toppfinansiering er av KS anslått å gi en utgiftsøkning på 300 mill. kr. for kommunene. Når en i tillegg legger føringer på bruken av de frie midlene på rundt 800 mill. kroner (fergeutgifter, rus, tidlig innsats barnehage/skole) blir det gjenstående handlings­rommet redusert med rundt 3,6 mrd. kroner. Det må forventes å medføre merkbare kutt i kommunenes innsats på de øvrige sektorene, herunder sykehjem, eldreomsorg, hjemmesykepleie, frivillighetssentre etc. etc.

LOP krever:

Denne situasjonen må rettes opp i 2019-budsjettet.

En kan ikke forvente at en uforsvarlig stram kommuneøkonomi skal berges med uventede ekstra skatteinntekter mot slutten av året. Budsjettet må inneholde tilstrekkelig med midler slik at en kan rette opp den under­finansieringen som nå finner sted.

 

4. Helse- og sosialutfordringer

De neste kravene er alle innenfor helse- og omsorgssektoren.

Det gjøres mye godt arbeid innen for eldreomsorgen både på sykehjemmene og innenfor hjemmetjenesten. Men det er også dokumentert at kvaliteten i mange kommuner er for dårlig og at det ikke er tilstrekkelig sykehjemsplasser. Det vises til undersøkelser og de mange historiene i media.

Samhandlingsreformen med tidlig utskriving fra sykehus setter også sterkere både bemannings og kvalitetskrav både til sykehjem og hjemmetjeneste. Dette må sees i sammenheng med vårt krav om bedre kommuneøkonomi.

Generelt krever Lop krever kvalitetsøking innenfor sektoren.


For å få bedre kvalitet kreves det:

  • Utbygging av sykehjem. Det må gis tilstrekkelige øremerkede tilskudd til bygging av nye sykehjem.
  • Styrke hjemmesykepleie, hjemmehjelp og bemanning på sykehjemmene i tillegg til å bedre kvaliteten i tilbudet. Det bør vurderes å øremerke midler til eldreomsorg.
  • Adekvat lege- og sykepleiehjelp i forhold til samhandlingsreformen, og at aleneboende eldre ikke sendes for hurtig hjem etter sykehusopphold.
     
  • Fysio- ergoterapeuter vil bidra til å sikre en aktiv eldreomsorg og LOP krever derfor at det innføres krav om fysio- og ergoterapriressurser på sykehjem.
  • Digitale tilbud

 

Det er viktig at det etableres digitale velferdstilbud.

I denne sammenheng vil jeg gi uttrykk for at vi i LOP er svært fornøyd med at de som trenger det får ”papir”lønnslippen tilbake. Men dette løser bare litt av problemet spesielt for de eldste som ikke har digitalkunnskap eller kan få det. Bruk av for eks nettbank, bestilling av billetter eller andre tjenester på internett er en umulig oppgave for dem. Dette utgjør en praksis som setter de eldste av oss ute av stand til å gjennomføre enkle hverdagsoppgaver. Å bruke banken på gammeldagsvis kan bli svært kostbart.

LOP foreslår der at det opprettes et servicetilbud for de eldste som kan hjelpe til med banktransaksjoner, selvangivelse, bestillinger på nettet og lignende.

 

5. Tannhelse

LOP krever at tannhelse bør være en del av det offentlige helsetilbudet på lik linje med  legesystemet. God tannhygiene er forebyggende for god helse og bidrar til god livskvalitet. Derfor  må det innføres en rimelig egenandel på tannbehandlingsutgifter for eldre over 67 år, og resten må dekkes av folketrygden.

 

6. Spesialisthelsetjenesten

LOP krever også:

God  økonomi innenfor spesialisthelsetjenesten slik at eldre kan få adekvat behandling uten for lang ventetid.

 

7. Frivillighetssentralene

Likeså:

Frivillighetssentralene må fortsatt få øremerke tilskudd slik at tilbudene ikke blir avhengig av kommunenes økonomi.

 

8. Eldreombud

Det må opprettes et nasjonalt eldreombud på linje med for eks barneombudet og lokalt eldrerombud i  kommune.    

 

HER finner du en prioritert liste over kravene fra LOP.

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@