LOPs krav ved trygdeoppgjøret 2017

I dag har LOPs administrasjon og tillitsvalgte lagt fram våre krav for trygdeoppgjøret 2017. Du kan lese hele innlegget vårt i sin helhet her.

Krav ved trygdeoppgjøret 2017

Landslaget for offentlig pensjonister (LOP) krever primært at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi krever at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

LOP viser til at lønnsveksten i 2016 var sterkt preget av strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. Strukturelle endringer som skyldes sammensetningseffekter mellom næringer, dvs. endringer i fordelingen av lønnstakere mellom næringer med ulikt lønnsnivå, har ifølge TBU bidratt til å trekke lønnsveksten ned med 0,4 prosentpoeng. Særlig har nedgang i antall høytlønnede i petroleumsrelaterte næringer bidratt til disse effektene.

Videre har strukturendringer innad i næringer påvirket lønnsutviklingen. Disse endingene er ikke direkte tallfestet i TBUs rapport. TBU viser imidlertid til at lønnsveksten for identiske arbeidstakere er betydelig høyere og kommer i tillegg til de 0,4 prosentpoengene som kan tilskrives strukturelle endringer mellom næringer. Deler av denne forskjellen skyldes strukturelle endringer innad i næringer.

En annen måte å se at lønnsveksten i 2016 er sterkt preget av strukturelle effekter er det forhold at lønnsveksten for forhandlingsområdene som veid gjennomsnitt er så mye som 0,6 prosentpoeng over lønnsveksten for alle arbeidstakere samlet.

LOP krever, med bakgrunn i reguleringsforskriftens bestemmelser om «særlige forhold» at det anslaget som ble lagt til grunn for lønnsveksten i 2016 i trygdedrøftingene i fjor (2,4 pst) blir stående i årets trygdedrøftinger, slik at det ikke foretas etterregulering for lønnsveksten i 2016.

Med bakgrunn i stipulert lønnsutvikling i revidert nasjonalbudsjett for de yrkesaktive på 2,4 prosent krever LOP primært en regulering av de løpende pensjoner på 2,4 prosent på årsbasis.

Subsidiært krever LOP at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2017 slik at denne gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.

LOP viser til Innst O nr 67 (2008-2009) der det klart framgår at «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst gjennomføres ved at» en nytter en fradragsfaktor på 0,75 prosent. Til grunn for faktoren 0,75 prosent, var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf OT prp. 37(2008-2009. Historisk har dette slått til, fram til 2014, men nå har vi gått inn i en økonomisk situasjon der vi sannsynligvis i flere år framover vil se en realvekst for de yrkesaktive vesentlig lavere enn 1,5 prosent. Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjennomføringsmetode for å oppnå gjennomsnittet av lønn og pris for de yrkesaktive er med andre ord brutt.

LOP krever på denne bakgrunn subsidiært at alderspensjonene i 2017 reguleres med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 2,4 prosent og anslått prisvekst på 1,9 prosent, det vil si 2,15 prosent på årsbasis. Det vil gi alderspensjonistene halvparten av den forventede realinntektsøkningen som lønnstakerne forventes å få.

LOP forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.
 

For LOP

Torild Ofstad
Leder

Hans Erik Pettersen 
Leder av Pensjonsutvalget         

Karin S Woldseth        
Daglig leder                                            

 

LES PROTOKOLLEN FRA MØTET HER:

Dokumenter

penger.jpg