LOPs krav ved trygdeoppgjøret 2018

I dag leverte LOP sine krav for trygdeoppgjøret. Hele prosedyreinnlegget til leder av LOPs pensjonsutvalg, Hans Erik Pettersen, kan du lese i neste "Vi i LOP" som kommer ut 15. juni. Her kan du lese selve kravet som ble overlevert i dag:

Krav ved trygdeoppgjøret 2018

Landsforbundet for offentlig pensjonister (LOP) krever primært at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi krever at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

Pensjonistene bør ha samme realutvikling som de yrkesaktive på godt og ondt. Når vi likevel også fremmer et subsidiært krav er det fordi Regjering og Storting i hvert fall må oppfylle sine egne tidligere forpliktelser om de i denne omgang ikke gir oss medhold i vårt primærkrav.

Subsidiært krever LOP at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2018 slik at denne gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens operasjonalisering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og bidratt til å svekke oppslutningen om reguleringsordningen.

LOP viser til Innst O nr 67 (2008-2009) der det klart framgår at «gjennomsnittet av lønns- og prisvekst gjennomføres ved at en nytter en fradragsfaktor på 0,75 prosent. Til grunn for faktoren 0,75 prosent, var en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 1,5 prosent for de yrkesaktive, jf. OT prp. 37(2008-2009).

På tross av tre gode år 2011-2013 viser departementets egne tall i Stortingsmelding nr. 4 (2017-2018) at gjennomsnittlig realvekst for de yrkesaktive i perioden 2011-2018 var på 1,2 prosent, altså 0,3 prosentpoeng lavere enn forutsetningen på 1,5 prosent. Forutsetningene for at faktoren på 0,75 prosent er en gjennomføringsmetode for å oppnå gjennomsnittet av lønn og pris for de yrkesaktive er med andre ord brutt.

For 2018 vil fradragsfaktoren gi i størrelsesorden 0,5 prosentpoeng lavere vekst i løpende pensjoner enn gjennomsnittet.

 

Justering av tallene

LOP mener at det var feil at det i trygdeoppgjøret i fjor ikke ble justert for strukturelle endringer i arbeidsmarkedet i 2016 når en skulle vurdere hvilken lønnsvekst som skulle legges til grunn for reguleringen i 2017.

Strukturelle endringer som skyldes sammensetningseffekter mellom næringer, dvs. endringer i fordelingen av lønnstakere mellom næringer med ulikt lønnsnivå, bidro ifølge TBU-rapporten NOU 2017: 10 til å trekke ned lønnsveksten med 0,4 prosentpoeng. I tillegg påvirket strukturendringer innad i næringene lønnsutviklingen i samme retning.

Gjennomsnittlig årslønnsvekst for alle lønnstakere under ett er for 2016 beregnet til 1,7 pst i følge nasjonalregnskapet. Den faktiske årslønnsveksten i samtlige forhandlingsområder i 2016 var derimot vesentlig høyere, jamfør tallene under som er hentet fra siste TBU-rapport:

 

Nasjonal-regnskapet

Industri-arbeidere

Industri-funksjonærer

Virkebedrifter varehandel

Finans-tjenester

Offentlig forvaltning

Stats-ansatte

Kommune-ansatte

Spekter helse

Spekter øvrige

1,7

2,0

2,2

2,5

2,5

2,4

2,4

2,5

2,0

2,4

 

Vi krever at de særskilte sammensetningseffektene som følger av oljeprissjokket og dets påvirkning på petroleumsrelaterte næringer holdes utenfor ved beregning av lønnsveksten for 2016. Vi viser til paragraf 2, 4. ledd i reguleringsforskriften om særlige forhold og krever at det for reguleringen i 2018, legges til grunn en lønnsvekst for 2016 på 2,4 pst.

alt

 

Uføre
LOP krever at regjeringen og Stortinget står ved sine tidligere uttalelser om at de uføre må skjermes for levealdersjustering ved overgang til alderspensjon hvis de yrkesaktive kompenserer for levealdersjusteringen ved å stå lenger i arbeid, noe bl.a. AFP-evalueringen har vist.

 

Stortingsbehandling
Erfaringene fra omleggingen av budsjettpraksis og stortingsbehandling etter omleggingen i 2016 er for pensjonistene dårlige. Et oppgjør som omhandler ca. 1,2 millioner pensjonister blir først lagt fram for Stortinget i form av stortingsmelding ett halvt år etter at oppgjøret er ferdig. Stortinget har derved ingen reell mulighet til eventuelt å korrigere Regjeringens beslutning, jf. blant annet at fradragsfaktoren på 0,75 prosent er brudd på stortingets egne forutsetninger.

LOP krever at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk behandling i Stortinget.

 

For LOP

Torild Ofstad (sign)
Leder

 

Hans Erik Pettersen(sign)    
Leder av Pensjons- og forhandlingsutvalget  
                           

                               

Karin Woldseth (sign)
Daglig leder

bigstock-Vector-stacks-of-coins-Gold--89708645.jpg
@