LOPs utdypede krav til statsbudsjettet 2021 og revidert budsjett 2020

LOP har levert inn en fordyping av kravene til statsbudsjettet 2021 til regjeringen. Denne kan du lese her.

Det vises til våre krav for statsbudsjettet 2021 pkt. 3 ”Reversering av svekkelsen av kommuneøkonomien”.

Med en allerede stram kommuneøkonomi viser vår beregning at denne strammes langt mer til i revidert statsbudsjett for 2020. Dette er svært bekymringsfullt for de kommunale tjenestene. LOP får tilbakemeldinger om at svært mange eldre nå føler seg ensomme og isolert. Dette kan for mange føre til psykiske problemer og svekket allmenntilstand. Det kan skyldes at mange av de kommunale tjenestene er tatt ned som følge av koronaen og mange har mistet sine sosiale fellesskap, mat-, trim -og kulturtilbud.

Koronakrisen har også vist store mangler i den nasjonale og kommunale beredskapen. Kommunalt er det mangel på smittevernutstyr, lite tilpasset bygningsmasse i forhold til en pandemi, mangel på koordineringskompetanse ift. andre helseoppgaver, mangel på smittevernkompetanse, mangel på personell slik at andre tjenester har vært skadelidende osv.

Forslag til revidert budsjett for 2020 for kommunene bidrar ikke til å berolige oss.


Revidert budsjett 2020
I kommuneproposisjonen legges det fram et revidert budsjett for 2020. Mens det ordinære budsjettet tok til å gjelde fra nyttår, vil forslaget til revidert budsjett 2020 gjelde fra det er ferdig behandlet i Stortinget. Det er vanlig praksis, men det blir nok noe senere Stortings-behandling i år enn vanlig pga korona-situasjonen.

Som tabellen viser er skatteanslaget redusert med 2,6 prosent; 5,7 milliarder kroner. Samtidig er rammetilskuddet økt med 8,3 mrd, eller 4,6 prosent. Eneste post som svekkes er gebyrer/ avgifter som påvirkes av bl.a. produksjonsavgifter og svekkes når produksjonen svekkes.

Anslaget for prisvekst fra 2019 til 2020 er redusert fra 3,1prosent i saldert til 1,4 prosent i revidert. Dermed øker kjøpekraften for de bevilgede beløpene med 0,65 prosent. Medregnet dette blir skattereduksjonen redusert til 0,9 prosent, mot 2,6 prosent i pålydende beløp. Med økt rammetilskudd holder de frie inntektene seg nokså uendret, før en tar med seg den svekkede prisstigningen. 


Handlingsrommet
Det kommunale handlingsrommet påvirkes både av inntektsutviklingen og av utgiftsbehovene. Teknisk beregningsutvalg (TBU) beregner to ganger årlig hvordan endringer i befolkningens størrelse og sammensetning påvirker kommunenes utgifter. For 2020 er det beregnet at den delen av det demografiske utgiftsbehovet som må finansieres av de frie inntektene øker med 957 millioner kroner (TBU, mars 2019). De frie inntektene anslås å øke med 4282 mill. kroner, slik at handlingsrommet blir redusert til 3325 mill. kr.

I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019 blir det listet opp en del aktiviteter som departementet forutsetter at skal finansieres ved de frie inntektene. Dette gjelder opptrapping av rusfeltet, habilitering/rehabilitering, tidlig innsats i skolen samt opprustning og for nying a  fylkesveier. Disse utgiftene alene anslås å koste 600 mill. kroner. Så har en i 2020-budsjettet økt innslagspunktet  for toppfinansiering av ressurskrevende pasienter. Økningen er sterkere enn lønnsveksten, og medfører en kostnadsvekst for kommunene på 343 mill. kr.

Kommunesektoren har en rekke utgifter knyttet til korona-situasjonen, og også svikt i inntektene. I kommuneproposisjonen 2011 anslås det at kommunesektoren får en netto utgiftsøkning/inntektssvikt i 2020 på nær 11 mrd. som anses motvirket ved at en har redusert prisvekstanslaget fra 3,1 til 1,4 prosent, effekt 9,1 mrd. Det vises videre til allerede vedtatte tilleggsbevilgninger på 6,5 mrd. Så pekes det på at en i RNB foreslår 2 mnd redusert arbeidsgiveravgift, effekt 2,2 mrd. og foreslåtte nye tilleggsbevigninger på 2,1 mrd. Skulle dette bli vedtatt og at anslagene skulle treffe, gir det en netto forbedring for kommunene på rundt 3 mrd. kr.

Kommunenes organisasjon KS mener departementet anslår netto kostnadsøkning knyttet til koronaen på mellom 18 og 26,6 mrd. Mye av forskjellen er at departementet bare regner utgifter fram dette halvåret mens KS regner ut 2020. Siden saken gjelder årsbudsjett for 2020 virker det rimelig med anslagene fra KS.

Med disse momentene samlet blir handlingsrommet på minus 13 mrd.kr, ref. nedenstående tabell.

LOP krever at tilbudet til hjemmeboende eldre reetableres så fort som mulig, og at kommunene ikke får så sterk reduksjon i sine budsjetter at det blir umulig.

LOP krever at kommunene til enhver tid har en god nok beredskap i forhold til utbrudd av epidemier /pandemier slik at elders liv og helse ikke blir satt på spill.
Det må ikke mangle smittevernutstyr og viktige medisiner verken til sykehjem eller hjemmetjeneste. Det må være tilstrekkelig personell med god nok spesialkompetanse og opplæringa må styrkes.

 

 

Budsjett-tall kommunale inntekter, fra saldert til revidert budsjett 2020

alt

 

Endret handlingsrom 2020    
målt fra regnskap 2019 til revidert 2020, 2020-oppgaver  mill. 2020-kr

alt
 

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@