Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte mandag 7. september ut lovforslag om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

– Eldre pleietrengende skal få gode og verdige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen foreslår derfor å styrke rettsstillingen til brukere som trenger sykehjemsplass. Forslaget skal gi eldre og pårørende trygghet for at et kommunalt tilbud er der når behovet oppstår, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det skal fremgå klart av loven at pasienten har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten nødvendige og forsvarlige tjenester. Behandlende leges vurderinger skal vektlegges og være en del av beslutningsgrunnlaget for kommunen.

– Lovforslaget innebærer en vesentlig styrking av rettighetene til eldre pleietrengende i praksis, og vil forplikte kommunene sterkere enn i dag til å innfri pliktene de har. Dette vil gjøre hverdagen tryggere for mange eldre, sier Høie.

Nasjonale kriterier
Regjeringen foreslår videre at det skal utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

– Kriteriene skal bidra til økt kvalitet og et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunegrensene, sier Høie.

Regjeringen vil foreslå nasjonale kriterier etter at det er høstet erfaring med dette i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Inntil nasjonale kriterier er på plass foreslår regjeringen å lovfeste plikt for kommunen til å utarbeide forskrifter med lokale kriterier.

Rett til vedtak og plikt til ventelister
Pasienter og brukere skal etter forslaget ha rett på vedtak om de oppfyller kommunens kriterier. Kommunen skal føre ventelister over pasienter som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsplass.

– Dette betyr mer trygghet og forutsigbarhet for pleietrengende og deres pårørende. Ventelister gjør det lettere å ivareta kommunens behov for oversikt og planlegging. Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling og ventelister, legger vi et sterkere press på kommunene, sier Høie.

Dette gjelder kun for gruppen der det er mulig å gi et forsvarlig tilbud uten heldøgns plass, men som etter kommunens vurdering er best tjent med et annet tilbud enn kommunen har tilgjengelig der og da.

I budsjettet for 2016 vil det foreslås en tilsagnsramme for investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser tilsvarende 2500 plasser. Å legge til rette for økt kapasitet i kommunene er et viktig tiltak for å bygge ut og fornye sykehjem og boliger for fremtidens eldre og pleietrengende.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@