Markedsføring og verving

16. januar 2010

Markedsføring og verving er prioriterte oppgaver for LOP sentralt i år, skriver leder Eli Vinje og nestleder Harry Kvalvik i årets første brev til lokallagene. Formålet er å styrke og utvikle organisasjonen. Les hele brevet her

Til lokallagene i LOP Utvikling og styrking av organisasjonen – markedsføring og verving Landsmøtet 2009 vedtok et prinsipprogram for LOP for de nærmeste årene. Sentralstyret har på dette grunnlag vedtatt en handlingsplan der utvikling og styrking av organisasjonen er et sentralt tema. Vi har i denne forbindelse valgt å prioritere arbeidet med verving og markedsføring. Arbeidet på sentralt plan kan sammenfattes i følgende punkter:

- det praktiske ansvar for verving og markedsføring legges til nestleder, som dermed også vil være kontaktperson på området mot lokallagene

- medlemsbladet og nettsiden søkes rustet opp som viktige redskap i informasjons-, markedsførings- og vervingsarbeidet

- informasjons- og vervingsmateriell til hjelp for lokallagene utarbeides, herunder opptrykk av den sentrale brosjyren

- pressemeldinger, som også kan følges opp lokalt, lages i tilknytning til aktuelle saker

- LOP søker å knytte til seg frivillige medarbeidere til ulike prosjekter/utredninger i aktuelle spørsmål

- gunstige rabattavtaler for medlemmer søkes forhandlet fram med ulike firmaer

- det arbeides fortsatt kontinuerlig med uttalelser og innspill mot politiske og administrative myndigheter i aktuelle saker

Skal LOP øke sitt medlemstall og fremme sin posisjon vil vi være helt avhengige av en innsats ute i lokallagene. Dette brev er en appell til lokallagene - til ledere, styre og enkeltmedlemmer - om å mobilisere med sikte på å gi LOP et ansikt og en profil utad slik at organisasjonen kan ha en stemme som høres og som det tas hensyn til i det offentlige rom. Et hurtigarbeidende utvalg med mandat å fremme forslag til tiltak innen verving og markedsføring har gitt sin innstilling, bl.a. på grunnlag av forslag fra lokallagene. Sentralstyret har behandlet innstillingen og i alt vesentlig gitt den sin tilslutning. Konklusjonene fra dette utvalget, med forslag til tiltak omkring lokalt vervearbeid, legges ved dette brevet. Lokallagene vil her finne ideer som med lokal tilpasning vil kunne brukes de fleste steder.

I tillegg til, eller som en utdyping av forslag fra utvalget, vil sentralstyret peke på følgende:

1. Hovedansvaret for all utadvendt virksomhet i laget ligger selvsagt hos lederen. Selv om det konkrete arbeidet omkring verving og markedsføring bør være et teamarbeid, vil det være svært viktig at det praktiske ansvaret legges til en person, fortrinnsvis nestleder. Dermed vil en også lettere kunne legge opp rutiner for rapportering og oppfølging gjennom styremøtene.

2. Arbeidet mot media – lokal radio og presse – vil være en svært viktig strategi. En mulig løsning kan være – avhengig av lagets størrelse - å utpeke en egen mediekontakt som har en viss erfaring og interesse for slikt arbeid. Kontakt med lokal avis eller nærradio i forbindelse med møter, konferanser eller aktuelle saker er en effektiv måte å presentere LOP på. I tillegg bør skriveføre og aktive medlemmer motiveres til å komme på banen i saker av interesse.

3. LOP er en organisasjon av mennesker med mye erfaring og mange personlige ressurser. I arbeidet med å sette sammen et nytt styre, vil det være vesentlig for valgkomiteen å skaffe seg oversikt over interesser og kanskje ”skjulte talenter”. Et allsidig sammensatt styre vil gi leder større armslag med muligheter til å fordele oppgaver ut fra interesse og kapasitet.

4. Sentralstyret vil – så langt menneskelige ressurser og økonomi tillater – være interessert i å støtte opp om lokallagenes arbeid ved å gi økonomisk støtte til enkelttiltak, og ved å delta med informasjon og råd, eventuelt personlig oppmøte, om det måtte være ønskelig.

5. Svært mange offentlige pensjonister står naturlig nok fortsatt tilsluttet sin opprinnelige yrkesorganisasjon. Dette er selvsagt ikke til hinder for at de også kan være medlemmer i en landsdekkende pensjonistorganisasjon, som i større grad og mer spesifikt vil være opptatt av pensjonisters spesielle interesser og behov. Det kan derfor være naturlig for lokallagene å ta kontakt med slike organisasjoner og deres fagforbund med informasjon om LOP, invitasjon til møter og tilbud om medlemskap. Oppfølging av arbeidet Det er sentralstyrets håp og intensjon å få arbeidet med markedsføring og verving etablert som en kontinuerlig prosess i hele organisasjonen. Dersom vi ikke makter å få et medlemstall som er tilstrekkelig til at LOP kan drives på en økonomisk forsvarlig måte, vil det heller ikke være mulig å leve opp til de mål og intensjoner som er lagt til grunn i prinsipp- og  handlingsplan.

Sentralstyret mener at LOP har en egen rolle å spille for å ivareta behov, interesser og livsstandard for offentlige pensjonister, i en tid da eldres kår stadig er truet og en ”uproduktiv” gruppe i samfunnet til dels oppfattes som en belastning og en bremse i utviklingen. Det er derfor nødvendig at denne del av arbeidet i lokallagene blir viet spesiell oppmerksomhet og blir tatt opp som tema på styre- og medlemsmøter. Sentralstyret vil gjerne legge opp til kvartalsvis rapportering, slik at arbeid og resultater kan meddeles videre og kommenteres gjennom medlemsblad og nettside.

Vi ønsker et godt nytt arbeidsår for oss alle.

Eli Vinje                                                                                         Harry Kvalvik

Leder                                                                                               nestleder

 

@