Nå skal noen av pensjonistene "flås"!

16. april 2010

Styret i LOP Molde og omegn har i dag et innlegg om forslaget om ny og skjerpet skattlegging av pensjonsinntekt i Romsdals Budstikke. Det reageres kraftig på forslaget om å øke skattetrekket til folketrygden fra 3,0 til 4,7 prosent, fjerning av særfradrag samtidig med at pensjonen heretter skal underreguleres i forhold til lønnsutviklingen for de yrkesaktive. Lokallagsstyret understreker viktigheten av at pensjonister har vakthunder som LOP!

Hele innlegget står under Les mer Nå skal noen av pensjonistene "flås"!   Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skattereglene for pensjonsinntekt for å tilpasse dem til pensjonsreformen som begynner å virke fra 1. januar 2011. Minstepensjonister skal fortsatt ikke betale skatt. Men mange tjenestepensjonister som har arbeidet i stat, fylke og kommune vil få økt skatt. Departementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon for Stortinget før sommeren. Arve-Hans Otterlei etterlyser i Romsdals Bustikke reaksjoner fra pensjonistenes organisasjoner. Styret i lokallaget i Molde av Landslaget for Offentlige Pensjonister, LOP, reagerer sterkt på forslaget om ny skattlegging av pensjonsinntekt som er på høring med frist 3. mai. Vi ble overrasket over at det foreslås en skatteskjerpelse som særlig vil gå ut over tjenestepensjonister og andre med rimelig god pensjon. Finansdepartementet foreslår at skattetrekket til folketrygden økes fra 3,0 til 4,7 prosent for pensjonister og at særfradraget skal fjernes. Minstefradraget foreslås hevet slik at det blir likt for lønnsmottakere og pensjonister. Sentralstyret i LOP arbeider med denne saken, og vil avgi høringsuttalelse til departementet. LOP i Molde er rystet over forslaget om skjerpet skatt for pensjonister som nå er ute på høring. Å skjerpe skatten for store grupper av pensjonister er på tvers av det LOP har jobbet med i lang tid. Å foreslå at en omfordeling og omlegging utelukkende skal skje mellom pensjonistgrupper er å si at pensjonistene ikke skal være en del av det norske velferdssamfunnet. Styret mener det er viktig at de pensjonistene som har lavest inntekt skal skjermes, men ikke utelukkende på bekostning av de andre pensjonistene. Øker utgiftene til pensjonistene, må de fordeles på hele samfunnet på lik linje med utgiftene til arbeidsledighet og sykelønn. Våre pensjoner er opparbeidet gjennom lang fartstid i yrkeslivet og er vel fortjent. Når det dessuten er vedtatt at pensjonene hvert år fra 2011 skal underreguleres med 0,75 prosent i forhold til gjennomsnittlig årlig lønnsvekst i den yrkesaktive del av befolkningen, er det helt urimelig at skatten også skal skjerpes.  Vi merker oss at pensjonsregler ikke er statiske. Derfor er det uhyre viktig at noen er vakthund for oss, slik som Landslaget for Offentlige Pensjonister. Styret i Molde og omegn lokallag av Landslaget for Offentlige Pensjonister   ordet fritt, Romsdals Budstikke, fredag 16. april 2010