Negativ realvekst i pensjonene. LOP skrev ikke under protokollen.

Med en antatt prisvekst 2,1 prosent og inntektsvekst på1,7 prosent fra 2014 til 2015, vil pensjonistene få en realnedgang i sine pensjonsinntekter på 0,4 prosent i 2015. Dette er uakseptabelt når de yrkesaktive for sin del får en antatt realvekst på 0,6 prosent.

Av Hans Erik Pettersen, leder av Pensjonsutvalget

Samtlige pensjonistorganisasjoner, Unio og YS krevde et tillegg som sikret at det ikke ble nedgang i år. LO krevde bare at det skulle gjøres en utredning mht sikringsbestemmelse.

Da tilbudet fra Staten kom, gikk LOP sammen med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner  om følgende tekst til protokollen.

"Organisasjonene finner å måtte tilkjennegi sin protest mot et resultat av et trygdeoppgjør som har i seg negativ utvikling av pensjon i forhold til prisvekst ved å ikke signere årets protokoll. "

Det er litt ironisk at første gang LOP er direkte part i trygdedrøftingene, må vi unnlate å skrive under pga for dårlig tilbud. Tidligere var LOP del i forhandlingsdelegasjonen til Unio i kraft av en samarbeidsavtale. Den har vi forøvrig fortsatt.

Yrkesorganisasjonene skrev under med protokolltilførsler. Det samme gjorde Seniorsaken og Forsvarets seniorforbund.

Sannsynligvis blir nedgangen i realinntekt høyere enn 0,4 prosent. Anslaget på en prisvekst til 2,1 prosent virker lavt. Teknisk beregningsutvalg anslo den i sin tid til 2,5 prosent. LOP hadde da også i sitt krav en etterregulering i 2016 dersom prisveksten avviker fra 2,1 prosent.

Hva med den marsjordren finansministeren som partileder ga arbeidsministeren. Utfallet av denne marsjen er ingen forbedringer i år, altså nedgang. Derimot vil regjeringen gjennomgå reguleringsprinsippene for pensjoner.

Gjennomgangen skal bygge på følgende:

  • Eventuelle endringer skal ikke svekke bærekraften i pensjonssystemet
  • Det skal ikke gi noen innebygd garanti mot redusert kjøpekraft i enkeltår
  • Justeringer for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de to siste årene opprettholdes
  • En eventuell endring kan først tre i kraft i 2016. Det skal likevel vurderes om eventuelle endringer skal gjelde fra og med 2016, eller om en i 2016 også skal ta hensyn til eventuell redusert kjøpekraft i 2015.

 

Det er i  seg sjøl positivt at regjeringen vil se på reguleringsbestemmelsene sjøl om mandatet virker vel stramt. Det løser likevel ikke spørsmålet i 2015 nå, derfor vår kraftige protest.

 

Noen resultater:

Alderspensjon under utbetaling øker med 1,16 prosent fra 1. mai 2015, alderspensjon under opptjening, uføretrygd og enkelte andre ytelser 1,92 prosent. Ny G blir 90 068 fra 1.mai, en økning på 1,92 prosent.

 

HER GJENGIS LOPs KRAV:

Krav ved trygdeoppgjøret 2015

Landslaget for offentlig pensjonister (LOP) mener at pensjonistene skal ha samme realutvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter. Det betyr at vi mener at løpende pensjoner skal reguleres på årsbasis med samme prosentsats som snittet av de yrkesaktives lønnsutvikling korrigert med forskjellen mellom forventet og faktisk utvikling de to siste år. LOP vil m.a.o. ha opphevet underreguleringen.

LOP krever at regjeringen bidrar til å så skjer fra 2017 i samband med evalueringen av pensjonsreformen.

Ved dette oppgjøret i 2015 krever LOP at realinntekten for pensjonistene ikke blir negativ. Det betyr at vi krever at løpende pensjoner reguleres slik at årsveksten i pensjonsinntekten blir i samsvar med forventet prisvekst på 2,1 prosent. Vi er oppmerksom på at et slikt krav går ut over tidligere beregningsregler, men mener det er rimelig å legge til grunn en slik sikring, da de yrkesaktive for sin del vil i snitt få økt realinntekt.

Videre krever LOP at det åpnes for en etterregulering ved trygdeoppgjøret 2016 dersom prisveksten avviker fra forventet 2,1 prosent.

Vi har ikke tallfestet hva vårt krav vil innebære av regulering pr.1. mai 2015 og er åpne for en dialog om beregninger.

 

 

Isak Rosenvold (Sign)                                                                      Hans Erik Pettersen (Sign)

Styreleder LOP                                                                                Leder Pensjonsutvalget LOP


 

 

bigstock-Female-hand-writing-close-up-87576485.jpg
@