Nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet

Helse- og omsorgsdepartementet melder om at nå starter arbeidet med en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden.

–  Hoftebrudd er en stor belastning for den enkelte og for de pårørende, og medfører store samfunnskostnader. Vi er nødt til å få ned antall hoftebrudd, derfor starter vi nå arbeidet med en nullvisjon. Vi skal redusere død eller alvorlig skade etter en fallulykker i hjemmet, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP).

Av viktige tiltak for å følge opp nullvisjonen er fysisk aktivitet med styrke og balanse, trygge boliger og gjennomgang av legemidler.

–  Vi vil legge til rette for en samfunnsdugnad, formilde kunnskap og motivere til lokal innsats for å få flere trygge boliger og mer fysisk aktivitet for eldre, sier Michaelsen. – I samarbeid med Finans Norge styrker vi Skadeforebyggende forum, en medlemsorganisasjon som arbeider for å forebygge personskader, med 15 millioner kroner over en 5-årsperiode.

I bydel Nordstrand i Oslo har sammensatte tiltak og arbeid på tvers halvert antall hoftebrudd over en periode på 4,5 år. Dette utgjør 35 millioner kroner per år i besparelse.

–  Jeg er imponert over hva de har fått til i bydel Nordstrand. Det er fantastisk! Jeg ønsker at flere kommuner gjør som dem, og arbeider sammen, systematisk og målrettet. Med forebyggende hjemmebesøk blir det trygt for flere eldre å bo hjemme. Vi vil arbeide systematisk og langsiktig med å tilrettelegge for tilpasning av bolig, blant annet se på dørterskler, bedre innredning på badet og lyssetting, sier statsråd Michaelsen.

Nullvisjonen handler ikke om å sitte i ro, men å skape trygge omgivelser, at robuste eldre tåler fall bedre, har styrke til å avverge fall og kommer seg raskt etter et eventuelt brudd.

– Regjeringen er i ferd med å utvikle en handlingsplan for fysisk aktivitet og vil tenke nytt for å skape et samfunn der det er lett å leve et aktivt liv. Mange eldre trener på treningssentre og vi utvikler et samarbeid med treningssenterbransjen om styrke- og balansetrening for eldre.

Seks av ti eldre bruker fem eller flere reseptbelagte legemidler samtidig, dette øker risikoen for fall. Helsepersonell og de eldre selv må være oppmerksom på legemidler som kan føre til blodtrykksfall, ustøhet og forvirring. Kombinasjon med alkohol kan også gi uheldige virkninger.

–  Jeg er bekymret for den omfattende legemiddelbruken hos eldre. For å redusere risiko for fall som følge av medisiner, må fastleger og sykehjem følge legemiddelbruken hos eldre nøye opp med regelmessige kontroller, samstemming og legemiddelgjennomganger. Vi har startet arbeidet med å utvikle "Pasientens legemiddelliste", som skal gi en samlet og oppdatert oversikt over pasientens legemiddelbruk, sier eldreministeren.

I den nye stortingsmeldingen Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre løfter vi fram 25 gode og utprøvde løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. En av disse løsningene er målrettet bruk av fysisk trening for å forebygge fall og tap av fysisk funksjon. Vi ønsker at kommunen skal ta stilling til løsningene i reformen og hvordan de skal gjennomføre disse lokalt. For å bistå og veilede kommunene i dette arbeidet etablerer vi et støtteapparat. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye løsninger vil bli prioritert i statlige støtteordninger.

Fra nyttår vil vi publisere skadestatistikk på nettet for alle kommuner, slik at man kan følge med på utviklingen lokalt. Vi arbeider for å gjøre registreringen av ulykkene bedre. Dermed kan kommunene se hva som virker. Vi vil sette måltall i Folkehelsemeldingen 2019 og utvikle nasjonale indikatorer.

bigstock-Patient-with-broken-leg-in-a-p-148068047.jpg
@