Ny rapport: Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger

Før jul leverte et partssammensatt utvalg sin innstilling til regjeringen angående problemstillinger knyttet til aldersgrenser i arbeidslivet. Rapporten har fått navnet «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger».

Alle de store organisasjonene i arbeidslivet, samt noen uavhengige eksperter var representert i utvalget. Utvalgets hovedkonklusjon var samstemt: At samfunnet må finne måter som bidrar til at flere eldre står i jobb lengre.

I innstillingen stod LO og NHO sammen med blant annet arbeidstakerorganisasjonen Unio og flere andre arbeidsgiverorganisasjoner i en felles motstand mot å heve aldersgrensen ytterligere. Regjeringen Solberg har allerede fått flertall for sitt forslag om å heve den alminnelige aldersgrensen i privat og kommunal sektor fra 70 til 72 år. Men denne reformen gjelder ikke for staten, der er det fortsatt 70 år som er hovedregel.

Hevingen av aldersgrensen i privat og kommunal sektor kom 1. juli 2015. Dette betyr at arbeidsmiljøloven først gir adgang til å bringe et arbeidsforhold til opphør når den berørte arbeidstakeren har fylt 72 år.  Dette er nå hovedregelen. I kommunal sektor gjelder den samme lovbestemmelsen, men tariffavtaler innebærer at 70 år fortsatt er den retningsgivende aldersgrensen blant landets kommuneansatte. Arbeids- og sosialdepartementet ville følge opp denne reformen med å se på mulighetene for ytterligere heving av aldersgrensene. Det skjedde i første omgang ved å nedsette dette partssammensatte utvalget, som har vurdert tilpasninger med sikte på å endre, eller fjerne, aldersgrensene i arbeidslivet, skriver nettsteder Seniorpolitikk.no.

Utvalgets leder Marianne Berg uttaler at utvalget var samstemt i at det er en viktig målsetting at eldre fortsetter lengre i arbeidslivet. Flertallet i utvalget utelukker ikke at det på lang sikt kan vurderes en høyere aldersgrense, men ikke enda, da aldersgrensen i Norge allerede er ganske høy i europeisk perspektiv. Mindretallet i utvalget mente at stillingsvernet bør være helt uavhengig av alder og at aldersgrenser kan ha uønskede holdningsmessige virkninger.

Hvordan ser det ut i de andre nordiske landene? Sverige har i utgangspunktet en aldersgrense for stillingsvern på 67 år, mens Danmark opphevet sin 70 årsregel fra 1. januar 2016. Finland har en aldersgrense på 68 år som skal heves gradvis til 70 år fra 2017. Island har ingen øvre aldersgrense i privat sektor.

Hele rapporten kan leses HER

a-0042_b_seniorer_og_arbeidslivet_omslag.jpg