Nytekning om fremtidens eldreboliger

I SINTEF-rapporten «Bo hele livet» presenteres nytenkende flergenerasjonskonsepter fra inn- og utland. Større fokus på fellesarenaer i nærområder, både ute og inne, er viktige faktorer her. Forskerne bak rapporten presenterer en rekke ulike eksempler som de håper vil kunne inspirere til nye forsøk og kopiering også i Norge.

I omtalen av rapporten skriver SINTEF: «Denne rapporten viser en rekke eksempler fra inn og utland som representerer nytenking på feltet boformer for eldre. Imidlertid er det fortsatt behov for flere forsøk, og erfaringene må i større grad etterprøves og spres! Rapporten gir anbefalinger om utforming av nye boligkonsepter og tilpassing av eksisterende boligmasse, og påpeker hvor viktig det er med områdeplanlegging som legger vekt på prinsippene om sosial bærekraft og blandede bomiljøer.

SINTEF har gjennomgått dagens regelverk og stimuleringsordninger. Basert på erfaringer med ordningene foreslår vi nye modeller og virkemidler på området. Det gjelder blant annet markedsføring og støtte til selvinitierte seniorbofellesskaper, ordninger for etablering av botilbud for eldre uten realiserbar boligkapital, insitamenter for utbedring av blokkbebyggelse uten heis. Videre foreslås det et program for utvikling av sosialt bærekraftige områder, der møter mellom generasjoner og flerbruk av felles arealer ute og inne i nærområder er viktige virkemidler.»

Hele rapporten finner du her: https://www.sintefbok.no/book/index/1258/bo_hele_livet_nye_bofellesskap_og_nabolag_for_gammel_og_ung

På SINEF sine egne forskningsnytt-sider kan du lese flere eksempler fra slike tilbud i Norge: https://gemini.no/2020/07/framtidens-eldreboliger-blir-ikke-som-du-tror/

bigstock-Senior-Grandparents-Playing-Wi-361996222.jpg
@