Rapport fra sentralstyrets arbeid høsten 2017

Sentralstyret er kommet godt i gang med arbeidet. Det er en flott gjeng der alle ønsker å bidra til at LOP skal være en bærekraftig organisasjon som jobber til beste for våre medlemmer.

Det har vært avholdt tre styremøter, et konstituerende møte 8. juni, et telefonmøte 12. september og et todagers møte 24. og 25. oktober. Vi har behandlet 30 saker. Telefonmøte var en ny erfaring for sentralstyret, og vi var enige om at det egnet seg godt for informasjonsflyt mellom medlemmene og forberedte hastesaker der en ønsker at alle skal få anledning til å uttale seg. Litt strammere regi er nødvendig, men for å spare penger, vil vi nok også fortsette med et planlagt telefonmøte hvert semester og ellers etter behov.

Naturlig nok har LOP sin økonomi vært i fokus etter flere år med underskudd. Landsmøtet valgte å øke kontingenten med 30 kroner fra 2018, etter at landsstyrets forslag om 50 kroner falt. Det var derfor nødvendig å justere budsjettet for 2018, 2019 og 2020 i tråd med dette. Det er alltid vanskelig å nedjustere aktiviteten og derved tilbudet til medlemmene. For oss er det derfor viktig å øke inntektene ved økt medlemstall. Vi har satt i gang en omfattende vervekampanje fram til 31. mars 2018, og har et «hårete» mål om å øke medlemsmassen til det dobbelte.

Leder av Pensjonistutvalget Hans Erik Pettersen orienterte om statsbudsjettet og våre krav til budsjettet. Det blir spennende å se om vi får gjennomslag denne gangen, men sentralstyret er sikker på at om noen skal få det til, så er det våre dyktige forhandlere.

Opplæringskonferansen for nye styremedlemmer i lokallagene er under god planlegging. Den skal avholdes 17. og 18. april på Gardermoen. Vi håper det skal bli en spennende konferanse med mange nyttige råd og tips til godt arbeid ute i organisasjonen.

Rannveig Bærheim
Nestleder i sentralstyret i LOP