Høringssvar fra helse- og omsorgsutvalget

LOPs helse- og omsorgsutvalg har utarbeidet høringssvar: Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens.

LOP ser at

  • Demenssjukdom er først og fremst en aldringssjukdom; aldersgruppa 80 år og eldre vil være 12% større om fem år men 48% større om ti år (SSB alternativ MMMM), og antallet med demens vil ventelig få samme veksttakt.
  • Storparten av dagens eldre med institusjonsplass har demens.
  • Framtidig eldreomsorg vil legge større vekt enn i dag på åpen omsorg, - og dette vil også være i tråd med at så mange eldre helst vil få bo i egen heim så lenge som mulig.
  • Helse og omsorg er den største enkeltsektoren i kommunene: de står for 35% av alle kommunale nettoutgifter, - mot 23% til grunnskole og 15% til barnehager.

 

LOP mener dette tilsier at eldreomsorgen i åra framover trenger både ressursøkning, strukturendringer og nytenking. Riktig hjelp, i riktig mengde og på riktig sted må være målet også for gruppen demente. Tilbudene må være individuelle og ha kvalitet: de skal være mer enn bare "oppbevaring".  Mulighetene er mange, men både økonomi og kunnskap kan begrense type hjelpetilbud.

LOP ser at funksjonssvikt ved demens kan forsterkes både av dårligere førlighet, syn, hørsel, kosthold og sosialt nettverk, - og også av et stadig mer forvirrende samfunnsbilde. Organiserte dagaktivitets-tilbud kan gi demente bedre struktur på hverdagen og større trivsel, og slik ta bedre vare på de demente sine funksjonsevner. - Dette gjelder også for deprimerte eldre: de «pseudodemente».

LOP ser at lover, forskrifter, planer, rutiner og mål er viktige. Men enda viktigere er at de menneskene som skal yte tjenester, må settes i stand til å forstå hvordan dette skal praktiseres. Opplæring er viktig, og særlig viktig med dagens økende underskudd på faglært omsorgspersonell! Det må stilles kompetansekrav til personell som skal tildele og yte tjenester i de forskjellige fasene av sjukdommen, - også i dagaktivitetstilbud.

 

LOP mener at pårørende er en viktig ressurs, men de er hjelpere – ikke pleiepersonell. Kommunen må også ta vare på pårørende, for å få de til å vare lenge.

  • Så lenge den demente bor heime, vil både dagaktivitetsopphold og korttidsopphold på institusjon være gode avlastningstiltak for pårørende.
  • I forhold til behov for pleie og for tilstedeværende pårørende, kan omsorgslønn eller annen form for stønad være viktige tiltak.

 

LOP mener at kommuner kan ha god nytte av å samarbeide med ideelle organisasjoner om etablering og drift av dagaktivitetstilbud for demente, - noe som også vil styrke det sivile samfunnet.

LOP støtter derfor forslaget om kommunal plikt til å tilby slike dagaktivitetstilbud. LOP mener at tilskuddssatsene til disse må økes, fordi egenandelene for dagtilbud for demente bare kan dekke en liten del av de reelle kostnadene. LOP mener at øremerking av tilskuddene vil være nødvendig, for å unngå at disse blir brukt til å saldere andre og mer prestisjetunge budsjettposter.

@