Høringssvar fra helse- og omsorgsutvalget

LOPs helse- og omsorgsutvalg har utarbeidet høringssvar: Nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud m.v.

Lokale pasient- og brukerombud.

Vi har nå 15 slike, som arbeider for å ivareta pasientenes og brukernes behov når det gjelder statlige spesialisttjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.

LOP mener:

  • Lokale ombud har ansvar for å dekke alle aldersgrupper, der eldre er de største forbrukerne av slike tjenester. Denne modellen bør videreføres, for å sikre at brukerstøtten er robust og lett å finne fram til.
  • Hovedoppgavene er individretta støtte og rådgiing, noe som krever desentralisert organisering. Nye storfylker kan bli til hinder for dette (jfr. Viken og Vestland), derfor kan ett ombud for hvert Helseforetaksområde være et aktuelt alternativ.
  • Samordning av lokale ombud sine vurderinger er viktig for å fremme likhet for loven, uavhengig av hvor i landet du bor.
  • Utviklingsarbeid tar tid, derfor bør koordinatorrollen ligge hos samme instans over tid. Det kan være en fordel å la Helsedirektoratet som etatstyrer fastsette hvem som skal ha vervet.

 

Eget eldreombud.

Det er Stortingsflertall for å opprette et eget eldreombud. Dette skal legge «til rette for at eldre blir hørt og at eldres rettigheter blir ivaretatt på ulike områder og samfunnsarenaer», og «sette eldres rettigheter og eldreomsorg på dagsordenen», etter modell av barneombudet.

LOP mener at nasjonal eldrepolitikk må spenne mye videre enn pasientombudsrollen, som skal hjelpe enkeltpersoner til nødvendige helse- og omsorgstjenester. Eldrepolitikk må omfatte tiltak for et mere eldrevennlig samfunn, som kan forebygge funksjonssvikt og få større nytte av offentlige ressurser. Slike tiltak kan være:

  • At eldre blir hørt, - også de som ikke fikser slikt som avisinnlegg, Internett og sosiale medier.
  • Aktiviserende og nettverksbyggende tiltak: treffsteder, turgrupper m.v.
  • Boligpolitikk: å sikre mange nok sentrale og lettstelte boliger med eller uten tilsyn, for at eldre skal kunne bo heime så lenge som råd.
  • Stimulere til utvikling av trygghetstiltak for eldre som bor heime: med kontaktpersoner eller elektroniske hjelpemiddel.

 

LOP mener at sentrale oppgaver for et eldreombud bør være pådriverrollen for slike grupperetta samfunnstiltak, samt vurdering av prinsipielle saker om tilgang til helse- og omsorgstjenester.

De neste 10 åra blir det 29% flere over 67 år, og 48% flere over 80 år, så her vil viktige arbeidsoppgaver stå i kø.

 

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

LOP ser det som naturlig at også denne kommer inn under dagens ombudsordning.

@