Høringssvar fra Helse- og velferdsutvalget

Høringssvar fra LOP til NOU 2023:4. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Organisering av helsetjenester og helsepersonell, er viktig for eldres liv og helse. LOP sine medlemmer er pensjonister fra offentlig sektor.

 

Innledning

Fremtidig behov for helsepersonell, demografisk utvikling og bærekraft:

Norge har de siste 40 - 50 årene hatt økonomisk kraft til å øke antall ansatte i helsetjenesten, og er nå på verdenstoppen når det gjelder leger og sykepleiere i forhold til innbyggertall. Men det virker som det ikke er nok! Derfor kommer ovennevnte rapport fra Helsepersonell-kommisjonen. Foruten personellressursene er det også økonomiske begrensninger som gjør det nødvendig med en omfattende effektivisering av helse- og omsorgstjenestene. En effektivisering som skal skje gjennom forebygging, bedre oppgavedeling, flere pasienter per ansatt, reduksjon av tilbudet, en omfattende satsning på teknologi, og en forskyvning av ansvar over på pasient, pårørende og frivilligheten.
 

Organisering og samhandling i helse- og omsorgstjenesten

Rekruttere og beholde helsepersonell
Uten helsepersonell vil reformene «Bo trygt og lenger hjemme, leve hele livet» ikke la seg gjennomføre. Mange som er utdannet innen helse, slutter fordi de ikke orker mer. Det må derfor skje noe med den strukturelle styringen innen helse. Dagens tidspress innen helseyrker er ikke bærekraftig. Helsetjenestene er i dag sterkt preget av produktivitet, og NEW PUBLIC Management, en organisasjonsform som var ment for industrien, er hentet inn, og har overtatt styringen innen helse. Det er en politisk bestemmelse. Penger, resultat og mål er hovedfokuset. Krav til innsparinger, fører ofte til nedbemanning. Personalet opplever at det er de som må tilpasse seg, det er de som må leve med konsekvensene. De må være tilgjengelig for arbeidsgiver, da det stadig er behov for ekstra vakter. Det blir lite fritid til å hente seg inn.

Personalet opplever ikke å bli hørt, og får ingen innflytelse. I stedet forventes det at personalet gjør noe med seg selv, for eksempel stressmestrings- eller yogakurs, slik at de holder ut. Arbeidsgiver analyserer ikke samtiden. Arbeidspresset gjør at personalet ikke holder ut i et helt arbeidsliv, men i ca. 5 år. Flere blir utbrente. Utbrentheten skjules muligvis i diagnosen lettere psykisk lidelse. Det vises til boken: «Det nådeløse arbeidslivet» Erika Ribu og Sara Skilbred Fjeld.

Skal helsetjenestene beholde og få et attraktivt omdømme, slik at helsepersonell blir i stillingen, eller virksomheten får søkere til utlyste stillinger, må samtiden diagnostiseres i stedet for personalet. Personell innen helse/ernæring/fysioterapi blir, når de har innflytelse, tid til å utføre oppgavene kvalitativt godt. Vaktbelastningen er i samsvar med inngåtte avtaler, er helsemessig forsvarlig, og virksomheten har en normal ferieavvikling. Dessuten er stillingsstørrelsen er til å leve av, lønnen oppleves som rettferdig i forhold til utdanning og ansvar. Personalet har tilgang til regelmessig videreutvikling, som gir muligheter nye selvstendige oppgaver og evt. for økt lønn.

Ferieavvikling, og sykdom: I budsjettet ligger posten vikarinnleie. Det er smart å ansette noen ekstra personer på vikarmidlene. Innen helse er det alltid fravær. Det kan hjelpe personalet og holdet ut. Å opprette egen vikarpool koster mindre penger enn å bruke vikarbyrå. Betal ansatte i vikarpoolen ekstra, de fortjener det, fordi de hele tiden må omstille seg. Høyere lønn gjør slike stillinger attraktive.


Viktig for LOP

Reformene: Leve hele livet, bo trygt og lenger hjemme.
I årene fremover vil antall eldre øke. Det er de eldste av de eldste som er de sykeste og trenger omfattende kompetente helseressurser. Ovennevnte reformer skal være med på å utvikle en bærekraftig og verdig eldreomsorg. Eldre skal bo trygt og lengst mulig hjemme. Eldre oppfordres til å planlegge sin egen alderdom.

Bo former: På landsbygda er det færre egnet leiligheter for eldre enn i byene. I byene er leilighetene kostbare. Oppfordringen er å bygge flere seniorleiligheter og trygghetsboliger, og som eldre har råd til å kjøpe eller leie. Boligene bør ligge i nærmiljøet, og ha rom eller områder for felles aktiviteter og møteplasser, gjerne tilknyttet en kafeteria som har middagsservering noen dager i uken. Eventuelt i nærheten av et eldresenter, som også har middagsservering noen dager i uken.

Ernæring: Gruppen eldre er ingen heterogen gruppe. De eldre har ofte flere diagnoser, og derav ulike ernæringsbehov. Når eldre hjemmeboende skranter, har liten fysisk styrke og energi, er erfaringen at de har et ensidig kosthold og lavt væskeinntak. Ernæringen deres består mye av brødmat med honning, syltetøy og brunost, og litt kaffe. Mange har en lav pensjon, og sparer på mat og strøm. Det har også vist seg at eldre på sykehjem også kan være underernært. De underernærte lever ikke gode liv.

Ernæringstiltak for hjemmeboende.
Kommuner må ansette kommunale ernæringsfysiologer. De gjør seg kjent med den enkelte pasient og hjemmeboende sitt ernæringsbehov. Bidrar med en tilpasset ernæringsveiledning og undervisning. De samarbeider med personalet på kjøkkenet, ansatte i hjemmetjeneste, sykehjem og med pårørende. Dessverre har flere sykehjem konkurranseutsatt matleveringen. Det har ført færre muligheter for å påvirke sammensetningen av ernæringen. Flere sykehjem har åpnet opp kjøkkenet igjen.

Det er også mulig å forebygge underernæring hos hjemmeboende, derom de tildeles dagsenterplass 3 dager i uken. På dagsentrene, serveres frokost og middag. Korttidsopphold på sykehjem kan også gi god effekt

Bevare fysisk helse, for å mestre å bo trygt og lenge hjemme, må eldre trene slik at de bevarer eller utvikler en tilstrekkelig muskelkraft. Det kan skje gjennom frivillige personer, frivillige organisasjoner og lag, som «Livsglede for eldre», Turistforeningens turlag, lokale idrettslag og egne ansatte som fysioterapeuter m.m.

Bevare god psykisk helse, forebygge ensomhet, krever sosialt samvær andre mennesker. Det kan være i form av felles aktiviteter som korsang, underholdning m.m. Kommuner må ha sosiale møteplasser, som eldresentre, strikkekafeer, egen buss for bussturer m.m. Eldre som har behov for hjelpemidler for å komme seg ut, må få hjelp til å avklare og søke om hvilke hjelpemiddel/-er de har behov for. Det må være gode transportmuligheter til aktivitene.

God tannhelse for hjemmeboende er viktig for å kunne spise ernæringsrik mat
Det kan koste penger. Ikke alle hjemmeboende eldre har status som pasient og har vedtak om helsetjenesteretter etter helse- og omsorgsloven § 3-2 nr. 6 bokstav a. og rett til nødvendige tannhelsetjenester fra det offentlige tannhelsetjenesten.

12. august 2022 ble Tannhelseutvalget oppnevnt av Kongen i statsråd. Utvalget skal blant annet utarbeide og vurdere forslag som kan sikre et tannhelsetjenester blir likestilt med andre helsetjenester, herunder modeller for egenandelstak. LOP håper resultatet blir at flere ELDRE får dekket HELT eller DELVIS sine tannlegeutgifter, slik de kan spise ernæringsrik mat.

@