Nytt fra helse- og omsorgsutvalget: Frokostmøte – Pensjonistenes frivillighet gir samfunnet milliarder.

Statens Seniorråd arrangerte den 9 februar et frokostmøte. Hensikten med møtet var å presentere og diskutere bidraget som pensjonister gir samfunnet i form av frivillig arbeid og hva frivillig arbeid betyr for den enkelte

Frokostmøtet hadde følgende innlegg;

  • Nye analyser gjennomført for Statens seniorråd gir overraskende tall for samfunnsverdien av pensjonisters frivillige innsats
  • Forsker Thomas Hansen fra Høgskolen i Oslo og Akershus forteller om verdien det har for den enkelte å engasjere seg frivillig
  • Else Rosland Ruud fra Øvre Eiker forteller om hva det har betydd for henne å engasjere seg i frivillig arbeid
  • Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge snakker i sitt innlegg om «Hvordan øke rekrutteringen til frivillige sektor»?

Analysen av de eldres bidrag viser at;

  • Tidsbruk blant pensjonister knyttet til organisert frivillig arbeid anslås til 13.350 årsverk i 2016.
  • Tidsbruket blant pensjonister knyttet til uformelt frivillig arbeid ansås til 31.200 årsverk i 2016.
  • Verdibidraget fra pensjonister gjennom frivillig arbeid anslås til 26 mrd. kroner i 2016. 

Arbeid i familieforhold som å ivareta syke ektefeller, barn, pass av barnebarn etc er ikke inkludert.

Morgendagens eldre vil ha andre preferanser som vil ha betydning for deltakelsen i frivillig arbeid.

Forskning på eldre viser at morgendagens eldre vil

  • Ha mer individualistiske verdier, vekt på personlige presentasjoner, nytelse og opplevelser
  • I større grad bestrebe seg på å realisere sine individualistiske mål og verdier – om presentasjoner, nytelse, spenning, stimulering og uavhengighet

Selvrealiseringsaspektet kan være en nøkkelfaktor for å fremme frivillighet og positive effekter av frivillighet blant morgendagens eldre slik at disse kan bruke og utvikle evner og at aktiviteter imøtekommer eldres behov og kompetanse.

At de eldre deltar i frivillig arbeid er positivt både for eldre og for samfunnet. Frivillighet Norge har samlet organisert frivillig arbeid. De har etablert en nettside frivillig.no der den enkelte kan gå inn og søke på sitt område for å se om det er behov for frivillige til enkelte oppdrag.