Økende sosiale forskjeller i tilgangen på helsetjenester

Tidligere i år leverte det regjeringsnedsatte Sykehusutvalget sin innstilling. Der foreslås det å utrede en godkjenningsordning for etablering av privatfinansierte helsetjenester.

Samtidig viser Helsepolitisk barometer 2023 at det ofte kan være lang ventetid for å komme til behandling i den offentlige helsetjenesten og pårørende opplever at deres eldre ikke får den hjelpen de behøver.

Helsepolitisk barometer 2023 viser også at det er stor enighet blant de spurte om at regjeringen gjør for lite i møte med utfordringene med at antallet eldre øker. Flertallet av de spurte tviler også på at det offentlige vil gi folk de helsetjenester det er behov for ettersom man blir eldre.

Det er også få som tror at kommunene vil kunne gi nødvendig avlastning dersom man som pårørende til personer med demenssykdom vil trenge slik avlastning.

Det siste tiåret har man sett en sterk øking av private helsetjeneste. Den store økningen i salget av private helseforsikringer er med å bidra til at det stadig blir flere kommersielle aktører som nå tilbyr helsetjenester. Enkelte har også begynt å rope varsko om at hele sykehusavdelinger tømmes for de beste og mest erfarne ressursene, som får bedre vilkår ved å gå over til private ytere av helsetjenester.

På dette området viser Helsepolitisk barometer 2023 at hele 67 prosent av de spurte sier seg villige til å betale for nødvendige helsetjenester for å være sikret enklere og raskere tilgang til disse. Samtidig ser man i undersøkelsen at andelen som vurderer egen helsetilstand som god er redusert, og særlig er den redusert blant personer med lav inntekt. Den gruppen som har fått redusert sin helsetilstand er slik sett også den gruppen som ikke har anledning til å kjøpe seg private helsetjenester. Dermed ser man økende sosiale forskjeller i et stadig mer delt helsemarked.

Flertallet av de spurte i Helsepolitisk barometer 2023  tror at kapasiteten i den offentlige helsetjenesten vil være dårligere om fem år. Tallene viser også at selv om velgere på venstre-siden i utgangspunktet er skeptiske til et privat helsetjenestetilbud så mener flertallet fra alle velgergrupper at den offentlige helsetjenesten bør kjøpe behandlingskapasitet av private helseaktører såfremt dette er kostnadseffektiv bruk av det offentliges ressurser og det er med på å redusere ventetidene. Tallene viser også at stadig flere er tvilende til om det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører.

bigstock-Elderly-Doctor-And-Patient-Sit-468855983.jpg
@