Økning av egenandeler fra 2024

Fra  1. juli økte alle takster for legetimer hos fastleger, spesialister med mer med 6 prosent. Fra nyttår økte grensen for frikort med 125 kroner, til nytt egenandelstak på 3.165 kroner i 2024.

I frikortet inngår legemidler og utstyr på blå resept, samt timer hos fastlege og avtalespesialister (men ikke private spesialister uten offentlig avtale).

For lege-, psykolog- og fysioterapitjenester, poliklinikk, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, og pasientreiser har egenandelstaket økt med 4,35 prosent.

I følge tall fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 2023 utstedt nær 1,4 millioner frikort. Minstepensjonister har fullt fritak for å betale egenandel på blå resept. 

I forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet for 2024 gikk Legeforeningen ut med oppfordring til regjeringen til å fryse egenandelstakene på helsetjenester.  Det samme gjorde pasientorganisasjonen LHL som fremholdt at de økte prisene særlig er en merbelastning for de som er kronisk syke. Helseministeren fremhold på sin side at det er riktig at prisene på helsetjenester følger lønns – og prisveksten i samfunnet.

bigstock-Some-New-Norwegian-Krone-Bankn-363207436.jpg
@