Om pensjonsreformene

02. april 2014

Årsmøtet i LOP Moss 11. februar har drøftet en del stortingsvedtak som angår pensjonistene. Dessverre har disse gått nokså ensidig i negativ retning. Her kan nevnes økt trygdeavgift fra 3 til 4,7 prosent, bortfall av særfradrag for alder/uførhet og underregulering av pensjoner.

Når en stadig kan lese at pensjonistene har så god råd, skyldes det i hovedsak to forhold:
  • Bolig er stort sett nedbetalt gjennom et langt liv
  • De fleste har et relativt moderat forbruk
Pensjonen for våre medlemmer er i beste fall ca 2/3 av lønnsinntekt. Hvis en får regulert pensjonen i takt med lønnsutviklingen, vil en likevel bare motta ca 2/3 av det yrkesaktive mottar. Pensjonister får også fra 2011 en avkorting hvert år på 0,75 prosent, og det vil på lang sikt gi store utslag.

Det er et problem at staten har innkrevd tilskuddene til tjenestepensjoner, men aldri avsatt dem til formålet. Hvis disse hadde vært plassert i verdipapirer, slik andre pensjonskasser er pålagt, ville det vært unødvendig å bevilge penger over statsbudsjettet til disse pensjonene. At staten har brukt disse innbetalingene til andre formål, kan ikke brukes mot pensjonistene i etterkant. KLP har forvaltet midlene etter forretningsmessige prinsipper og har ingen problemer med å overholde sine forpliktelser.

Årsmøtet er klar over at LOP sentralt arbeider aktivt og målrettet i ulike fora for å forbedre medlemmenes pensjonsvilkår. Vårt ønske er at LOP legger hovedvekten på omgjøring av Stortingets vedtak fra 2011 om underregulering. Over en gjennomsnittlig pensjonslengde vil hver enkelt heretter tape mer enn en årsinntekt! En samordnet aksjonsform, der alle de store pensjonistorganisasjonene samordner innsatsen, vil ha størst gjennomslagskraft og gi sterkest publisitet. Denne artikkelen står på trykk i «Vi i LOP» som sendes ut i disse dager. Du kan være med å diskutere innholdet på våre Facebooksider .
bigstock-active-senior-couple-enjoying-37473247.jpg
@