Omlegging av kursen eller status quo?

Det regjeringsnedsatte utvalget helsepersonellkommisjonen la fram sin utredning i februar i år. Et av tiltakene de peker på er å utvide bruken av helsefagarbeidere inn på mange flere områder i helsevesenet enn det som skjer i dag.

En av hovedkonklusjonene til kommisjonen var at alle må innse at det vil bli færre ansatte per pasient i framtiden, og at verken økt bemanning eller mer penger kan klare å løse den mangelen på arbeidskraft i helsesektoren som vi vet vil komme.

En annen hovedkonklusjon fra utvalget som har vurdert fremtidens helsevesen i Norge er at alle norske borgere må ta ansvar for å klare seg lengst mulig uten å belaste fellesskapet. 

I en artikkel på nettstedet til OsloMet sier førsteamanuensis Sigrun Saur Stiklestad at flere helsefagarbeidere må få tilbud om heltidsstillinger, både i kommunene og i sykehusene.

Stiklestad trekker fram tre tiltak som kan bidra til at helsefagarbeiderne i større grad blir tatt i bruk som ressurs: 

  • Det må bli flere heltidsstillinger for helsefagarbeidere. 
  • Flere helsefagarbeidere må kunne jobbe ved sykehusene. 
  • Den språklige delen av voksenopplæringen må styrkes. 

En vesentlig problemstilling som helsepersonellkommisjonen hadde som utgangspunkt for sitt arbeid er at andelen eldre øker samtidig som andelen yrkesaktive blir lavere. Når man så måler dette mot tilgangen på kvalifisert helsepersonell blir det i sum et regnestykke som ikke går opp. Det blir for få personer til å ivareta eldre med behov for hjelp.

Legeforeningens president Anne-Karin Rime sa i en kommentar til kommisjons rapport at: "Skal Norge løse den store samfunnsutfordringen, må vi tenke lenger enn bare kutt og nedskjæringer. Det er noe galt med selve måten vi organiserer og investerer i helsetjenesten. Vi må ta innover oss at dette er et system som gir oss stadig mindre helse igjen for hver krone. – Skal vi unngå å måtte bemanne oss ut av behovet for mer helsetjenester, kan vi ikke fortsette som vi gjør i dag. Vi kan ikke fortsette å ta viktige beslutninger i et system preget av manglende politisk styring og som nedprioriterer faglige innspill".

Utvalgets innstilling som offesielt har navnet: «NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste» er nå sendt ut på alminnelig høring.

Det er Gunnar Bovim som har ledet kommisjonen. Han er tidligere rektor ved NTNU og administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. «Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Vi kan ikke se for oss en politisk satsing som kan overdøve dette. Det hjelper ikke med en milliard her eller der». Det sa Bovim i anledning fremleggelsen av rapporten. Bovim fremhevet også behovet for mer automatisering i helsevesenet og at man må ha mer sentralisering og færre sykehus.

Høringsfristen er 2. mai. Det er rimelig å anta at det vil komme inn svært mange høringssvar, så vil det være opp til stortingspolitikerne hvilke veivalg som tas for framtidens helsevesen.

bigstock-grandmother-using-laptop-32415893.jpg
@