Opphev underreguleringen!

10. september 2011

Det er urettferdig at pensjonene skal underreguleres med 0,75 prosentpoeng, synes Landslaget for offentlige pensjonister. - Det er ingen fornuftig grunn til at pensjonister skal få dårligere levekår enn yrkesaktive, det er bare urettferdig, understreker leder Kjell Helland. I dag oppfordrer han de politiske myndigheter til å omgjøre vedtaket gjennom et brev til stortingspartiene, finansminsteren og arbeidsminsteren m.fl. LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER Organisasjonsnummer 979 388 306           Bankkonto: 7878 05 54516 Besøksadr.: Stortingsgt. 2, Oslo, Postadr.: Pb 2083 Vika, 0125 Oslo  Tlf. 22422255   lop@online.no   www.lop.no 10. september 2011     Stortingspartiene v/gruppelederne Stortingets Finanskomite   Pensjonistenes levekårutvikling   Landslaget for offentlige pensjonister, som er en interesseorganisasjon for pensjonister fra kommune, fylke og stat med ca 15 000 medlemmer vil vise til at storting og regjering har vedtatt nye regler for beskatning av pensjonsinntekt. Dette har nå gitt den konsekvens at hver tredje pensjonist har fått økt trygdeavgiften fra 3,0 til 4,7 prosent. Videre er særfradraget for alder på kr. 19 386 fjernet. I tillegg er minstefradraget for pensjonister lavere enn for lønnsmottakere. Fra og med i år skal pensjonene reguleres i takt med lønnsutviklingen, men med et årlig fradrag på 0,75 prosentpoeng. En regulering som forøvrig er et klart brudd på stortingsvedtaket av 2003. En underregulering som rammer alle pensjonister. Vi har da også merket oss at Statens Pensjonskasse her har foretatt en beregning som viser hvordan reguleringen slår ut over en periode på ti år når alderspensjonen er 200 000 kroner. Det forutsettes en jevn lønns – og G-vekst på 4 prosent. Etter 10 år vil differansen mellom pensjonsgrunnlagene med historisk og ny modell utgjøre omtrent 22 000 kroner pr. år. I sum innebærer dette at svært mange pensjonister får redusert sin velstandsutvikling sammenliknet med de yrkesaktive.   Landslaget for offentlige pensjonister vil derfor understreke følgende :

  • Landslaget for offentlige pensjonister ser ingen grunn til at ikke pensjonistene skal ha samme levevilkårutvikling som de yrkesaktive.•Stortinget har vedtatt underregulering av løpende pensjoner fra folketrygden og offentlige tjenestepensjoner mens private tjenestepensjoner er unntatt slik underregulering.•Underreguleringen forringer pensjonistenes levestandard fordi effekten akkumuleres år for år.•Eksempelvis vil en pensjonist forutsatt en lønnsvekst for alle yrkesgrupper på 3,5% og en prisvekst på 2% hvert år, ha et akkumulert tap etter 17 år på mer enn den årlige pensjonen.•I løpet av gjennomsnittlige leveår etter pensjoneringen taper altså pensjonisten ett års pensjon.På en slik bakgrunn vil Landslaget for offentlige pensjonister be Stortinget om å oppheve den vedtatte underreguleringen av pensjoner under utbetaling, slik at pensjonsreguleringen følger den gjennomsnittelige lønnsutviklingen uten fradrag av 0,75 prosentpoeng.   Landslaget for offentlige pensjonister   Kjell Helland Leder Kopi : Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet, KS og Unio